D

Viivasbydirekt - - HÄLSA & SKÖNHET -

et mest kän­da ex­emp­let på smin­kan­vänd­ning för tu­sen­tals år se­dan är sä­ker­li­gen de gam­la egyp­ti­er­na. Smink­pin­nar dop­pa­des i kol el­ler sot och blan­da­des med ol­ja. Ögon­skug­gor gjor­des av ox­i­de­rad kop­par som blev grön när den kom i PIG­GA­RE. Det är en an­led­ning för Lin­da Olsson att smin­ka sig. för Lin­da Olsson in­nan hon ger sig iväg till job­bet.

– Jag gör det var­je mor­gon för att kän­na mig pigg. Man ser pig­ga­re ut och får stör­re ögon, sä­ger hon. kon­takt med fukt. Ri­ka­re egyp­ti­er ha­de sla­var som höll koll på ögon­smin­ket. Ide­a­len har na­tur­ligt­vis änd­rats myc­ket över tid de se­nas­te år­hund­ra­de­na. Un­der 1900-ta­let spreds smin­ket i al­la so­ci­a­la skikt. Ett ex­em­pel på den här ut­veck­ling­en

Men när hon är le­dig får det of­tast va­ra.

– In­te på hel­ger, då kan det va­ra skönt att vi­la ögo­nen, sä­ger Lin­da Olsson.

En som pre­cis va­rit och är att i bör­jan på 1900-ta­let an­vän­de fle­ra skå­de­spe­la­re på te­a­tern smink även privat och på så vis spreds det­ta i sam­häl­let. Ett an­nat ex­em­pel på ökad an­vänd­ning är när kvin­nor skul­le ge sig ut i ar­bets­li­vet. Mel­lan 1925 och 1930 för­dubb­la­des för­sälj­ning­en av kos­me­ti­ka i USA. hand­lat skön­hets­pro­duk­ter är Lena Wahl­gren. Hon hand­lar in­te i förs­ta hand pro­duk­ter för att smin­ka sig, ut­an mest hår­pro­duk­ter. Men oav­sett vad hon kö­per

Pop­kul­tu­ren och film­stjär­nor har na­tur­ligt­vis spe­lat en stor roll i modern tid när det gäl­ler tren­der. För att ta ett ex­em­pel så gjor­de Eli­za­beth Tay­lors roll som Kle­o­pat­ra att kraf­tigt må­la­de ögon slog ige­nom.

Jonas Carlsson KVART. Så lång tid läg­ger The­re­se Tjio på att smin­ka sig när hon gör det. så gäl­ler det att tän­ka på att hon är al­ler­gisk.

– Det ska in­te luk­ta så myc­ket om det, ef­tersom jag är al­ler­gisk, sä­ger Lena Wahl­gren. Är ut­bu­det bra vad gäl­ler så­da­na pro­duk­ter, bru­kar du få tag på det du be­hö­ver?

– Jag har fått det jag be­hö­ver, sva­rar Lena Wahl­gren.

Jonas Carlsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.