Tvät­ta hem­ma – ett mil­jö­brott

Det mest kost­nads­ef­fek­ti­va sät­tet att ska­pa mil­jö­vins­ter är att stop­pa hem­ma­tvät­tan­det, det me­nar Svensk Ben­sin­han­dels ini­ti­a­tiv Håll­bar Bil­tvätt, som nu släp­per en rap­port om ut­släpp och bil­tvättar­va­nor. I and­ra hand är det att hö­ja ni­vån på de tvät­tar s

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Från fle­ra håll fö­re­kom­mer upp­gif­ten att två tred­je­de­lar av bil­tvät­tar­na sker ut­an­för en bil­tvätts­an­lägg­ning i dag och i stäl­let tvät­tas vid eg­na hem el­ler på plat­ser med un­der­må­lig re­ning. Det in­ne­bär onö­di­ga ut­släpp av tungme­tal­ler, ol­ja och and­ra för­ore­ning­ar till dag­vat­ten och mark.

– Sam­ti­digt har tvätt­hal­lar­nas re­nings­ka­pa­ci­tet ökat kraf­tigt de se­nas­te 10 åren och re­nar 93-99 pro­cent av smut­sen som rin­ner av en bil. Det in­ne­bär allt­så sto­ra vins­ter för mil­jön om vi lyc­kas flyt­ta hem­ma­tvät­tar­na till en rik­tig tvätt­hall, sä­ger Mag­nus He­den­mark, en av rap­port­för­fat­tar­na. Sprid­ning­en i bil­tvätts­fre­kvens är myc­ket stor, men i stort sett lig­ger ge­nom­snit­tet på en gång per må­nad, oav­sett om man tvät­tar hem­ma el­ler på en an­lägg­ning.

Un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des på två håll, dels på en mack, dels via nä­tet. De två de­lar­na skil­jer sig i sva­ren.

På mac­kar­na upp­ger man hell­re att or­sa­ken är hän­syn till bil­lac­ken/ren­het än att man spa­rar peng­ar. Men är man ano­nym så med­ger man sna­ra­re att peng­ar­na är en vik­ti­ga­re or­sak. Rap­por­ten vi­sar ock­så att de som tvät­tar bi­lar­na hem­ma of­ta re­dan vet att det är då­ligt för mil­jön och fak­tiskt skäms li­te för det.

– Ja, vi har no­te­rat en skäms­fak­tor, att många tvät­tar bi­lar­na hem­ma mot bätt­re ve­tan­de. Den och an­nan in­for­ma­tion om bil­tvätts­be­te­en­den från rap­por­ten är vär­de­full för oss i vårt fort­sat­ta ar­be­te med att ska­pa med­ve­tan­de och för­änd­ring i en så vik­tig mil­jöfrå­ga, av­slu­tar Mat­ti­as Al­ke­blad, med­för­fat­ta­re till rap­por­ten.

Det in­te li­ka många kanske vet är att hem­ma­tvät­tar bry­ter mot mil­jö­bal­ken, som även in­ne­fat­tar pri­vat­per­so­ner.

Av den fram­går att vi är skyl­di­ga att gö­ra vad som krävs och är möj­ligt för att und­vi­ka ska­dor på mil­jön el­ler för män­ni­skors hälsa. Det in­ne­bär att vi ska und­vi­ka att ska­da mil­jön och na­tu­ren om det finns mil­jö­vän­li­ga­re al­ter­na­tiv.

Att tvät­ta bi­len på ga­tan där det finns risk för på­ver­kan på vat­ten­drag är allt­så in­te ac­cep­ta­belt en­ligt mil­jö­bal­ken. Det mest mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­ti­vet är att väl­ja au­to­mat­tvät­tar och gör-det-själv­hal­lar, där tvätt­vatt­net re­nas vid an­lägg­ning­en.

Även om vis­sa mind­re an­lägg­ning­ar fort­fa­ran­de har enkla­re re­ning så har de fles­ta av da­gens au­to­mat­tvät­tar avan­ce­ra­de re­nings­verk. Det all­ra bäs­ta är för­stås om du har möj­lig­het att väl­ja en mil­jö­märkt bil­tvätt. Om du än­då väl­jer att tvät­ta bi­len hem­ma nå­gon en­sta­ka gång, gör det då på en gräs­mat­ta el­ler gru­sad yta långt bort från ga­tubrun­nar, vat­ten­drag och dricks­vat­ten-brun­nar.

Om du be­hö­ver an­vän­da bil­vårds­me­del så välj mil­jö­an­pas­sa­de al­ter­na­tiv. Tänk på att den tid som ett mil­jö­vän­ligt av­fett­nings­me­del ska ver­ka på bi­len in­nan av­skölj­ning of­ta är nå­got läng­re än för de tra­di­tio­nel­la pro­duk­ter­na.

Det in­ne­bär sto­ra vins­ter för mil­jön om vi lyc­kas flyt­ta hem­ma­tvät­tar­na till en rik­tig tvätt­hall.

FOTO: OKQ8

TVÄT­TAR HELST HEM­MA. Från fle­ra håll fö­re­kom­mer upp­gif­ten att två tred­je­de­lar av bil­tvät­tar­na sker ut­an­för en bil­tvätts­an­lägg­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.