Pin­samt

Viivasbydirekt - - NYHETER - Re­por­ter An­na Wet­ter­gård

Idet här num­ret skri­ver vi om ner­lägg­ning­en av ett gju­te­ri­fö­re­tag på Truck­vä­gen. Trist, såklart, när lo­ka­la in­du­stri­er läg­ger ner. För mig per­son­li­gen väc­ker den här lo­ka­len (el­ler om det var ett av grann­fö­re­ta­gen) även and­ra käns­lor: enorm pin­sam­het.

Jag var i de yng­re ton­å­ren (då allt lik­som än­då är enormt pin­samt). Jag och fa­mil­jen kör för­bi fö­re­ta­get på Truck­vä­gen en dag. Min sto­ra­sys­ter ser elds­flam­mor ge­nom en föns­terru­ta och ro­par ”det brin­ner”. Pap­pa stan­nar bi­len ne­re vid det som idag är McDo­nald´s och ring­er brand­kå­ren.

När ett antal brand­bi­lar kom­mer tju­tan­des med blå­lju­sen blin­kan­des spring­er jag fram­för dem och vif­tar åt brand­män­nen var de ska. Pul­sen ske­nar. Vi är hjäl­tar.

Hjäl­tar, än­da fram tills brand­styr­kan går in i lo­ka­len. Och frå­gar de nå­got över­ras­ka­de fa­briks­ar­be­tar­na ”brin­ner det här?”.

”Nej, vi svet­sar”, blir sva­ret. Ri­då. Jag gick bok­stav­ligt ta­lat och göm­de mig. Jag har fort­fa­ran­de in­te rik­tigt kom­mit över den pin­sam­hets­choc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.