Nej till nytt yr­kes­gym­na­si­um

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Väs­by yr­kes­gym­na­si­um vill ta över Pe­absko­lan ef­ter som­mar­lo­vet och slå ihop verk­sam­he­ten med sin egen. Men Skol­in­spek­tio­nen sä­ger nej. De an­ser att bud­ge­ten in­te är re­a­lis­tisk ut­i­från elev­pro­gno­ser­na. Nu har yr­kes­gym­na­si­et be­gärt att be­slu­tet om­prö­vas. – De­ras slut­sat­ser är ba­se­ra­de på fel in­for­ma­tion, sä­ger sty­rel­se­ord­fö­ran­den Hen­rik von Po­rat. Ener­gy Main­te­nan­ce Swe­den AB dri­ver Väs­by yr­kes­gym­na­si­um och ha­de till höst­ter­mi­nen 2017 hop­pats kun­na läg­ga till bygg- och an­lägg­nings­pro­gram­met i sitt ut­bud av yr­kes­för­be­re­dan­de ut­bild­ning­ar. Det­ta pro­gram er­bjuds i dag på Pe­absko­lan, som dock har avi­se­rat att sko­lan ska av­veck­las. Inga ny­in­tag görs till hös­ten och när de in­ne­va­ran­de års­kul­lar­na har ta­git stu­den­ten ska sko­lan läg­gas ned.

Väs­by yr­kes­gym­na­si­um vill räd­da Pe­absko­lan ge­nom att ta över sko­lans verk­sam­het och er­bju­da lä­ra­re och ele­ver att gå kvar. Tan­ken är att de två sam­man­slag­na verk­sam­he­ter­na ska hål­la till i Pe­absko­lans lo­ka­ler i Mes­sing­en.

– El, VVS och bygg hör ihop. Vi skul­le kun­na ha ett rik­tigt bra yr­kes­gym­na­si­um, centralt i Väs­by, sä­ger Hen­rik von Po­rat, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Ener­gy Main­te­nan­ce Swe­den och fort­sät­ter:

– Al­la be­rör­da; ele­ver, lä­ra­re och kom­mu­nen, är oer­hört po­si­ti­va till att vi tar över och dri­ver den här ut­bild­ning­en vi­da­re. Men Skol­in­spek­tio­nen har gett av­slag på Ener­gy Main­te­nan­ce Swe­dens an­sö­kan. Hu­vud­man­nen be­döms in­te ha för­ut­sätt­ning­ar att be­dri­va ut­bild­ning­ar­na, ef­tersom pro­gno­ser­na över hur många ele­ver som kom­mer att sö­ka till sko­lan in­te an­ses va­ra till­för­lit­li­ga. Då elev­pro­gno­ser­na ut­gör un­der­lag för bud­ge­ten, an­ses in­te hel­ler bud­ge­ten va­ra till­för­lit­lig.

– Vi är oer­hört be­svik­na och tyc­ker att Skol­in­spek­tio­nen har fat­tat fel be­slut. Lä­rar­na på Pe­absko­lan har fått in­for­ma­tio­nen om av­sla­get och är jät­te­leds­na. Ele­ver­na har ock­så fått in­for­ma­tio­nen och är jät­te­leds­na, sä­ger Hen­rik von Po­rat. Ener­gy Main­te­nan­ce Swe­den har be­gärt att be­slu­tet om­prö­vas ef­tersom de an­ser att Skol­in­spek­tio­nen in­te har tol­kat an­sök­nings­un­der­la­get på rätt sätt.

– De­ras nät­ba­se­ra­de an­sök­nings­mo­dell är in­te an­pas­sad för att ta över en sko­la, ut­an för att star­ta upp en ny sko­la. Det sak­nas vis­sa bi­tar i mo­del­len. Vi har skic­kat in ett om­pröv­nings­un­der­lag som vi­sar att vi har det eko­no­mis­ka un­der­la­get och att vi har elev­un­der­lag på kort och lång sikt, sä­ger Hen­rik von Po­rat.

Skol­in­spek­tio­nen har lo­vat att han­te­ra om­pröv­ning­en skynd­samt, vil­ket Hen­rik von Po­rat hop­pas in­ne­bär att be­sked kom­mer in­om någ­ra da­gar el­ler nå­gon vec­ka. Får de yt­ter­li­ga­re ett nej kan det över­kla­gas till för­valt­nings­dom­sto­len, men pro­ces­sen kan ta uppe­mot ett halv­år och då har höst­ter­mi­nen re­dan dra­git igång.

Hen­rik von Po­rat öns­kar att Skol­in­spek­tio­nen ska fria hell­re än fäl­la när de fat­tar sitt be­slut. Han tyc­ker att Väs­by yr­kes­gym­na­si­um ska ges chan­sen att för­sö­ka dri­va bygg- och an­lägg­nings­pro­gram­met vi­da­re – för ele­ver­nas skull, som an­nars kom­mer att få gå i en allt öds­li­ga­re sko­la.

– De­ras röst är det ing­en som lyss­nar på, sä­ger han.

FOTO:CHAR­LOT­TE ÅRLING

PE­ABSKO­LAN. Kom­mer att av­veck­las från och med höst­ter­mi­nen 2017. Inga nya ele­ver kom­mer att tas in, där­e­mot kom­mer de nu­va­ran­de kul­lar­na att gå kvar tills de tar stu­den­ten. Väs­by yr­kes­gym­na­si­um vill ta över verk­sam­he­ten och fort­sät­ta dri­va den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.