211 120 973

Viivasbydirekt - - NYHETER -

KRO­NOR får Upp­lands Väs­by kom­mun i kom­mu­na­le­ko­no­misk ut­jäm­ning för år 2017. Syf­tet med ut­jäm­nings­sy­ste­met är att åstad­kom­ma lik­vär­di­ga eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar för lan­dets kom­mu­ner att be­dri­va sin verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.