D

Viivasbydirekt - - HUS & TRÄDGÅRD -

et finns ing­en käns­la så till­freds­stäl­lan­de som att sät­ta sig ner i ett väl­stä­dat, som­mar­ljust hem. Säg hej­då till vin­ter­do­va pa­stel­ler, tjoc­ka täc­ken och vin­ter­klä­der och häl­sa det lju­sa, ski­ra och väl­dof­tan­de väl­kom­men. När so­len lig­ger på syns al­la ska­van­ker, så en or­dent­lig vårstädnin­g är på sin plats ef­ter en lång och fru­sen vin­ter. För att få in käns­lan or­dent­ligt; stä­da in­te som van­ligt, ut­an gör ett event av det he­la. In­ve­ste­ra i nya damm­su­gar­på­sar, tra­sor, bors­tar och gum­mi­hands­kar, och skrub­ba tills so­len går ned. El­ler, lägg upp ett sche­ma och gör li­te var­je dag. vå­rens och som­ma­rens plagg. Det bru­kar ge en helt ny färgska­la i hal­len och en här­lig käns­la av att vå­ren verk­li­gen är på väg. Tvät­ta vin­ter­skor, jac­kor, van­tar och mös­sor in­nan du häng­er un­dan dem. I sov­rum­met kan du be­hö­va mörk­läg­gan­de gar­di­ner året om, men kos­ta på dig att by­ta till ski­ra­re gar­di­ner där du kan. Om du vet att so­len kom­mer lig­ga på un­der ef­ter­mid­da­gar­na kan du be­hö­va väl­ja en tä­ta­re textil, men i öv­rigt är det gans­ka skönt med tun­na gar­di­ner som släp­per in ljus även un­der mol­ni­ga da­gar. Välj gär­na vår­möns­ter för att för­stär­ka käns­lan av le­van­de grönt. Det är in­te ba­ra gar­di­ner­na som kan be­hö­va ses över, ut­an även öv­ri­ga tex­tili­er, som till ex­em­pel kudd­fo­dral, plä­dar, över­kast och soff­kläd­sel. Stop­pa un­dan tunga och mör­ka tex­tili­er och in­red istäl­let lätt, ljust och luf­tigt. Tex­tili­er som ger en här­lig vår­käns­la är till ex­em­pel bo­mull och lin­ne, gär­na med na­turin­spi­re­ra­de möns­ter. Stör du dig på den där väg- gen som är li­te gul­ak­tig, på borr­hå­len som ald­rig rik­tigt för­svin­ner bakom si­li­ko­net el­ler är du li­te trött på allt det vi­ta? Ta ett ryck och må­la om! Det är in­te så svårt, gör un­der­verk för rum­met och är lätt att re­pa­re­ra om re­sul­ta­tet in­te blir som du tänkt. Stick­ling­ar, lö­kar, pen­se­er och gyll­en­lack; nu an­das träd­går­den, ute­plat­sen, bal­kong­en och föns­ter­brä­dor­na si­na rik­ti­ga förs­ta an­de­tag. Plan­te­ra i vack­ra stil­le­ben in­om­hus och samplan­te­ra i sto­ra kru­kor ut­om­hus. Ge även de­tal­jer­na li­te upp­märk­sam­het. Vack­ra kru­kor, glas­bur­kar och hin­kar i pas­san­de färger ger he­la ar­range­mang­et ett lyft. Sov­rum­met glöms of­ta av, men glöm in­te att även här kan en upp­fräsch­ning va­ra väl­kom­men. Byt vin­terns var­ma täc­ken mot som­mar­täc­ken och bäd­da med sva­la pås­la­kan i lju­sa to­ner. Pa­stel­ler och blom­mi­ga möns­ter ger ett vårfräscht in­tryck. Ju tä­ta­re påsla­ka­net är vävt desto sva­la­re och lyx­i­ga­re är käns­lan. Kom­plet­te­ra med fil­tar och ex­tra kud­dar för sva­la vår­nät­ter. Glöm in­te bort lukt­sin­net! Få hem­met att dof­ta som en vår­träd­gård med doftspri­da­re och doft­ljus i fris­ka, blom­mi­ga dof­ter. Det finns en upp­sjö av snyg­ga ljus­hål­la­re och flas­kor som in­te be­hö­ver skäm­mas för sig. Även blom­mor och väx­ter spri­der god doft om­kring sig. Erika Lin­dén Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.