Se­ri­elun­ken är över – nu bör­jar kvalet upp­åt

Viivasbydirekt - - SPORT - FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

Det långa se­ri­e­spe­let är nu över och slu­ta­de med en im­po­ne­ran­de förstap­lats. Nu vän­tar ett ovisst kval­spel för ett Sig­ma BK med själv­för­tro­en­de.

– Det känns myc­ket ro­ligt och in­spi­re­ran­de, sä­ger UK:n Jo­nas Karls­son.

Vis­ser­li­gen tre oav­gjor­da och fy­ra för­lus­ter, men än­då he­la 15 vins­ter i Mel­la­nall­svens­kan. Sig­mas bowlingher­rar har gjort en stark sä­song i näst högs­ta se­ri­en. Det vi­sar förstap­lat­sen med all tyd­lig­het.

Nu vän­tar allt­så det som al­la läng­tat och sik­tat mot. Näm­li­gen kval­spel till Elit­se­ri­en. Se­ri­en som Sig­ma BK fick läm­na för­ra året ef­ter ba­ra en sä­song.

– Det känns skönt att bli et­ta i se­ri­en. Vi av­slu­ta­de med sex ra­ka seg­rar i se­ri­en, varav fy­ra var tuf­fa bor­t­a­mat­cher. Bland an­nat slog vi topp­kon­kur­ren­ten Sund­by­berg i två mat­cher nu på slu­tet, be­rät­tar Jo­nas Karls­son som är UK (ut­tag­nings­kom­mit­té) för SBK. Sig­ma kän­ner att de är bätt­re nu än för­ra sä­song­en.

– Ja, vi har en bre­da­re trupp, det är den sto­ra skill­na­den. Nu har vi fler bra spe­la­re i la­get och det har istäl­let bli­vit li­te lyx­pro­blem att ta ut la­get. Al­la vill ju gi­vet­vis spe­la. Det svå­ra är att få även de som står ut­an­för med på tå­get, och det har Jo­nas Karls­son LÅNG. Än­da se­dan i bör­jan på sep­tem­ber har Sig­ma BK spe­lat sin sä­song. Nu bör­jar kvalet och SBK sik­tar på att spe­la ett par vec­kor till.

Jag tyc­ker vi är ett bätt­re lag och bor­de vin­na.

bli­vit rik­tigt bra nu på slu­tet, fort­sät­ter Karls­son. Näs­ta helg bör­jar så kvalet upp­åt. Det förs­ta ste­get är kvarts­fi­nal mot Väs­terås SK. De kom trea i sam­ma grupp som Sig­ma. Bow­ling­gäng­et slapp där­med ett av de tre kval­la­gen från Elit­se­ri­en i förs­ta run­dan.

– Vi vann en varsin match i se­ri­en, men jag tyc­ker vi är ett bätt­re lag och bor­de vin­na. Men vi läg­ger in­te så stort fo­kus på mot­stån­det.

La­gen möts i dub­bel­mö­te på ne­u­tral plan. Blir det en varsin se­ger då blir det en så kal­lad ut­jäm­nings­se­rie, med ba­ra en se­rie, di­rekt ef­ter and­ra mat­chen. Typ som straf­far i fot­boll. Vin­na­ren går se­dan vi­da­re till se­mi­fi­nal. Där­ef­ter vän­tar fi­nal för vin­na­ren av se­min. Fy­ra av de 16 kval­la­gen går där­ef­ter upp till eli­ten. Vad ta­lar för er ni i kvalet?

– Vi har många bra spe­la­re plus att många lyf­ter sig nu när det drar ihop sig. Det känns som att många har nått sin form­topp och den ni­vå de ska va­ra på. Många väx­er även med pres­sen. Dess­utom ser Emil Ove­sen väl­digt stark ut, det är vi al­la en­se om.

Sam­man­håll­ning­en i la­get blir vik­tig nu när det drar ihop sig.

– Den är all­tid bra hos oss men den har va­rit än­nu vas­sa­re nu på slu­tet. Det ska bli myc­ket ro­ligt och in­spi­re­ran­de med kval. Det är det som va­rit må­let he­la sä­song­en.

An­ders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.