MÄKLARFRÅG­AN

Viivasbydirekt - - BOSTAD - Ar­mas Sun­din Hus­man Hag­berg

FRÅ­GA: Vad in­ne­bär en fri­skriv­nings­klau­sul?

SVAR: En fri­skriv­nings­klau­sul in­ne­bär att man in­te kan stäl­la krav på säl­ja­ren för fel som om­fat­tas av fri­skriv­ning­en. Man kan till ex­em­pel in­te åbe­ro­pa säl­ja­rens an­svar för dol­da fel, som an­nars gäller i tio år ef­ter kö- pet. Fri­skriv­nings­klau­su­len kan va­ra ge­ne­rell och om­fat­ta allt. Ibland kan en fri­skriv­nings­klau­sul utformas så att den om­fat­tar de­lar av fas­tig­he­ten, till ex­em­pel ta­ket.

Ett hus som säljs med fri­skriv­nings­klau­sul kan of­ta, men in­te all­tid, va­ra ett döds­bo där ar­ving­ar­na in­te har en aning om hu­sets skick. Om man kö­per en fas­tig­het med fri­skriv­nings­klau­sul är rå­det att all­tid ut­fö­ra en myc­ket nog­grann be­sikt­ning av hu­set. Som kö­pa­re bör man in­te nöja sig med en in­te med en sed­van­lig över­lå­tel­se­be­sikt­ning. I de fles­ta fall in­går t ex in­te be­sikt­ning av in­stal­la­tio­ner såsom el, värme, skor­sten i en van­lig be­sikt­ning.

Ef­tersom man som kö­pa­re tar en stör­re risk är det dess­utom van­ligt att det­ta åter­speglas i det pris som kö­par­na och säl­jar­na slut­li­gen enas om. Sva­ran­de mäk­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.