Alu­mi­ni­um­fos­fat ska gö­ra Norr­vi­ken bad­vän­li­ga­re

Viivasbydirekt - - NYHETER - Char­lot­te Årling charl­to­te.ar­[email protected] di­rekt­press.se FOTO: SI­MON MARKUSSON

Norr­vi­ken är grum­lig och över­gödd. Lös­ning­en blir att spru­ta ned alu­mi­ni­um­fos­fat i sjö­bott­nen.

– För­hopp­ning­en är att det ska på­ver­ka bad­vat­ten­kva­li­te­ten po­si­tivt. Vi vill få ett kla­ra­re och mer bad­vän­ligt vat­ten och mins­ka alg­blom­ning­en, sä­ger mil­jöpla­ne­ra­ren Lou­i­se An­ders­son på Upp­lands Väs­by kom­mun.

Norr­vi­ken lig­ger i ett jord­bruks­land­skap och ut­sat­tes un­der mit­ten av 1900-ta­let för kraf­tig över­göd­ning. Den nä­ring, ex­em­pel­vis fos­for, som in­te bands i sjö­bot­ten blev kvar i vatt­net och göd­de växt­plank­ton och al­ger.

Växt­plank­ton gör att vatt­net blir grum­ligt och kan på som­ma­ren or­sa­ka alg­blom­ning. I dag ”läc­ker” det fos­for från Norr­vi­kens sjö­bot­ten ut till vat­ten­mas­san, vil­ket ska­par fort­satt över­göd­ning och då­ligt vat­ten.

– Pro­ble­met är att det i dag läc­ker fos­for från de la­ger som finns i se­di­men­ten se­dan ti­di­ga­re. Läc­ka­get sker he­la ti­den, sä­ger Lou­i­se An­ders­son, mil­jöpla­ne­ra­re på Upp­lands Väs­by kom­mun. För två år se­dan star­ta­de Upp­lands Väs­by kom­mun, Sol­len­tu­na kom­mun och läns­sty­rel­sen upp ett pro­jekt för att för­bätt­ra Norr­vi­kens vat­ten­kva­li­tet och an­sök­te om bi­drag från EU:s mil­jöpro­gram Li­fe, som står för hälf­ten av fi­nan­sie­ring­en. Väs­bys an­del är tre mil­jo­ner kro­nor.

Den mest kost­nads­ef­fek­ti­va lös­ning­en be­fanns va­ra att spru­ta ned alu­mi­ni­um­fos­fat i sjö­bott­nen. Alu­mi­ni­um­fos­fat bin­der fos­forn i se­di­men­tet och för­hind­rar den där­med från att spri­da sig i vatt­net. Me­to­den har med fram­gång an­vänts i fle­ra and­ra sjö­ar.

– För­hopp­ning­en är att det ska på­ver­ka bad­vat­ten- kva­li­te­ten på ett po­si­tivt sätt ge­nom att mins­ka grum­lig­he­ten i vatt­net. Vi vill få ett kla­ra­re och mer bad­vän­ligt vat­ten och mins­ka alg­blom­ning­en, sä­ger Lou­i­se An­ders­son.

Be­hand­ling­en med alu­mi­ni­um­fos­fat kan lå­ta far­lig, men är av­sedd att för­bätt­ra mil­jön. Den 1 ju­ni pla­ne­rar kom­mu­nen att hål­la ett in­for­ma­tions­mö­te för all­män­he­ten.

– Åt­gär­der­na sker in­te för­rän 2018. I år görs ba­ra prov­tag­ning för att kun­na jäm­fö­ra re­sul­ta­ten in­nan och ef­ter, sä­ger Lou­i­se An­ders­son.

PRO­BLEM. Norr­vi­ken är en po­pu­lär men grum­lig och över­gödd bad­sjö. Näs­ta år ska alu­mi­ni­um­fos­fat spru­tas ned i sjö­bott­nen och bin­da fos­forn som or­sa­kar över­göd­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.