Årets fjär­de täv­ling av­gjord D

Vil­ka tapp­ra Väs­byung­do­mar det finns och som Väs­by kan kän­na sig stol­ta över! Istäl­let för sov­mor­gon på lör­da­gen kom knappt 300 ung­do­mar till Eng­els­ka sko­lan för att ori­en­te­ra i Smed­by­sko­gen med Ti­o­kam­pen. Man kun­de nju­ta av fi­na om­giv­ning­ar med djur­ha­ga

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

e yngs­ta kom med för­äl­der, sto­ra­sys­kon el­ler mor- och far­för­äl­der – det kun­de be­hö­vas li­te as­si­stans med bå­de num­mer­lapp och ori­en­te­rings­pin­ne på fing­ret. De älds­ta ha­de fri ori­en­te­ring me­dan de yngs­ta ha­de en snits­lad ba­na där det gäll­de att kun­na kän­na igen kart­tec­ken och väl­ja rätt al­ter­na­tiv var man be­fann sig på kar­tan. Al­la kom i mål – någ­ra tog god tid på sig och kanske hann man ploc­ka li­te vår­blom­mor, me­dan and­ra sprang så fort man kun­de! Re­sul­ta­ten bygg­de dock i förs­ta hand på att man ha­de pric­kat rätt på kar­tan och in­te på snab­bas­te ti­den. En lär­dom in­för näs­ta år för vis­sa som sprang snabbt men stämp­la­de fel! Många ha­de pas­sat på och trä­nat med Väs­by Ori­en­te­rings­klubb som i vec­kan ställ­de upp med öv­nings­ba­nor och in­struk­tö­rer.

Ti­o­kam­pens ori­en­te­rings­täv­ling krä­ver många funk­tio­nä­rer – ett fem­ti­o­tal – vil­ket gör att Ti­o­kam­pen är tack­sam för det fi­na sam­ar­be­te man har med kom­mu­nen and­ra för­e­ning­ar samt med för­äld­rar som glatt stäl­ler upp.

Väs­by ori­en­te­rings­klubb var god sam­ar­bets­part­ner den­na lör­dag. Man fanns med vid star­ten och ute på kon­trol­ler­na och in­te minst in­ne på ex­pe­di­tio­nen där re­sul­ta­ten räk­na­des ut. Re­dan på lör­dag ef­ter­mid­dag kun­de al­la täv­lan­den se si­na re­sul­tat på Ti­o­kam­pens hem­si­da.

Vå­rens sista täv­ling är ter­räng­löp­ning. Den äger rum mån­da­gen den 15 maj i Run­by­sko­gen. Det­ta är en kvälls­täv­ling och det är ge­men­sam start i re­spek­ti­ve grupp så det gäl­ler att pas­sa sin start­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.