Lo­kal ga­la till för­mån för Barn­can­cer-fon­den

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se 070-78 72 075

Den 1 ju­ni an­ord­nar äga­ren till Pub Ma­ga­si­net i Väsby och rock­ba­sis­ten Antz Subz­tain en väl­gö­ren­hets­ga­la i Mes­sing­en. Må­let är att dra in 100 000 kro­nor till Barn­can­cer­fon­den.

– Vi vill dra ett strå till stac­ken, sä­ger Andre­as ”Antz Subz­tain” Mor­ling.

De kom på idén i mit­ten av mars och se­dan dess har allt gått i ett ra­san­de tem­po. På knappt två må­na­der har Christi­an Ce­der­ferm, som dri­ver Ma­ga­si­net i Märs­ta och Väsby, till­sam­mans med Andre­as Mor­ling, ba­sist i Väs­by­ban­det Subz­tain, lyc­kats dra ihop ar­tis­ter och and­ra ide­el­la ak­tö­rer till en väl­gö­ren­hets­ga­la i Mes­sing­en den 1 ju­ni.

– Vi vill dra ett strå till stac­ken. Men vi vil­le in­te ba­ra be folk om peng­ar, ut­an gö­ra en ”hap­pe­ning”. Vi kän­ner al­la nå­gon som har haft pro­blem med can­cer, och barn­can­cer lig­ger oss varmt om hjär­tat, sä­ger Andre­as Mor­ling. Eve­ne­mang­et är spons­rat från al­la håll och kan­ter: lo­kal, mat, ar­tis­ter, vo­lon­tä­rer, kring­ut­rust­ning, bord kon-

Vi vill dra ett strå till stac­ken. Men vi vil­le in­te ba­ra be folk om peng­ar, ut­an gö­ra en ”hap­pe­ning”.

fe­ren­ci­er, lo­gistik. Al­la stäl­ler upp gra­tis för att in­täk­ter­na ska kun­na gå di­rekt till Barn­can­cer­fon­den. Må­let är att få ihop 100 000 kro­nor och Andre­as Mor­ling tror att det kan lyc­kas.

– Just nu är vi up­pe i 14 pro­cent av be­lop­pet, sä­ger han när en må­nad åter­står. Det är folk som in­te kan kom­ma på själ­va ga­lan som har do­ne­rat peng­ar. De ser det som en själv­klar­het att hjäl­pa till. Eve­ne­mang­et bju­der på mat à la ame­ri­kanskt stå­bords­ming­el samt upp­trä­dan­den. Mikael Mi­lestad är kon­fe­ren­ci­er och Mag­nus Hed­man, fö­re det­ta lands­lags­mål­vakt, kom­mer att fö­re­lä­sa om fot­boll, kär­lek och li­vet. Mu­si­ken står rock­ban­det Subz­tain, Mel­lo-du­on Bel­la och Filip­pa, vis­sång­a­ren Jens Hult och Nor­rorts­pro­fi­len Jar­mo Mä­ki för. Dess­utom hålls en väl­gö­ren­hets­auk­tion.

– Om det här går vägen vill vi att det ska bli åter­kom­man­de var­je år, sä­ger Andre­as Mor­ling. Vi är väl­digt gla­da över att så många har vi­sat in­tres­se för det här och vill stäl­la upp.

Dess­utom hyl­lar han scen­rum­met i Mes­sing­en.

– Det är en grym lo­kal. Kan man gö­ra events av den här pro­por­tio­nen där, så får folk kanske upp ögo­nen för den och man kan få dit rik­tigt sto­ra ar­tis­ter.

FOTO: PRIVAT

VÄLGÖRENHE­T. Ma­ga­si­nets äga­re Christi­an Ce­der­ferm och rock­mu­si­kern Andre­as Mor­ling har som mål att dra in 100 000 kro­nor till Barn­can­cer­fon­den. En må­nad fö­re ga­lan ha­de de re­dan fått in 14 000 kro­nor via do­na­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.