Skriv en no­vell och var med i vår täv­ling

Viivasbydirekt - - Familj -

Är du en be­rät­ta­re med känsla för Väsby? Nu har du chan­sen att va­ra med i Vi i Väs­bys no­vell­täv­ling. Fram till den 19 maj tar vi emot vå­ra lä­sa­res no­vel­ler.

Är du en be­rät­ta­re av rang som tyc­ker om att skri­va? Då är det dags att fat­ta pen­nan och pas­sa på. Fram till den 19 maj tar vi emot vå­ra lä­sa­res no­vel­ler. Det vin­nan­de bi­dra­get pub­li­ce­ras i vår tid­ning och på web­ben un- der som­mar­må­na­der­na.

Skriv en spän­nan­de be­rät­tel­se i no­vell­form. Äm­net är fritt, men den ska ut­spe­la sig lo­kalt i Upp­lands Väsby. Tex­tens längd ska lig­ga på 40 000 tec­ken in­klu­si­ve blank­slag.

Al­la, gam­mal som ung, är väl­kom­na att skic­ka in ett bi­drag. Man kan även ta hjälp av en vän och skri­va i par el­ler grupp.

Vi ser fram emot att få lä­sa era bi­drag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.