Ny sam­hälls­bygg­nads­chef

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Kom­mun­sty­rel­sen har be­slu­tat att an­stäl­la Mikael Rånge­by som ny chef för kon­to­ret för sam­hälls­bygg­nad. Han kom­mer när­mast från grann­kom­mu­nen Jär­fäl­la där han de se­nas­te fy­ra åren har in­ne­haft ti­teln bygg- och mil­jö­di­rek­tör. Dess­förin­nan har han ar­be­tat med sto­ra in­fra­struk­tur­pro­jekt på Swe­co och Tyréns.

– En toppre­kry­te­ring, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Hil­le­vi Eng­ström i ett press­med­de­lan­de.

Be­slu­tet att an­stäl­la ho­nom fö­re­gicks av en de­batt i kom­mun­sty­rel­sen. Al­li­an­sen kri­ti­se­ra­de re­kry­te­rings­pro­ces­sen ef­tersom po­li­ti­ker och fac­ket ba­ra ha­de fått träf­fa en en­da kan­di­dat och in­te fle­ra. Det­ta ska dock ha be­rott på att det var svårt att hit­ta en kan­di­dat som upp­fyll­de al­la krav.

FOTO: PRESSBILD

NY. Mikael Rånge­by blir ny sam­hälls­bygg­nads­chef i Upp­lands Väsby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.