Jo­han skrev histo­ria i USA-de­bu­ten

Viivasbydirekt - - Sport -

Det känns fan­tas­tiskt stort.

Jon­nie Lind­berg har re­dan gjort sig ett namn i USA. Nu har även sto­re­bror Jo­han pre­sen­te­rat sig för den ame­ri­kans­ka dragra­cing­publi­ken. Ge­nom att vin­na i sin de­but skrev han ny­li­gen svensk mo­tor­histo­ria.

De se­nas­te åren har verk­li­gen Jon­nie Lind­berg va­rit på ta­pe­ten. Två år i rad vann Gud­bygrab­ben dragra­cing­klas­sen ”top al­co­hol fun­ny car” i USA.

Till den­na sä­song har Jon­nie bör­jat kö­ra i en bätt­re klass – ”ni­tro fun­ny car”– som in­hyrd fö­ra­re i He­ad ra­cing. Och där har 27-åring­en från Väsby fort­satt att im­po­ne­ra. Två andra­plat­ser i sä­songsin­led- ning­en har gett stort eko i den ame­ri­kans­ka folk­spor­ten.

Sto­re­bror Jo­han, 34, har smu­git i bak­vatt­net kring sin lil­le­bror. Pre­cis som den sex år yng­re lil­le­bror­san de­lar han bå­de pas­sio­nen och ta­lang­en för dragra­cing.

Den gång­na sä­song­en var han in­hyrd chauf­för i Eu­ro­pa och blev där to­tal­sexa. Men till i år fick han chan­sen i Jon­ni­es gam­la bil – i USA.

– Jag har va­rit med min bror när han täv­lat de se­nas­te åren. Men till i år fick jag ta över hans bil i ”top al­co­hol fun­ny car”-klas­sen. Den han kört med 2015–16, be­rät­tar Jo­han Lind­berg. Sagt och gjort. Det gam­la tea­met, be­stå­en­de av främst vän­ner och fa­milj, mo­bi­li­se­ra­des åter­i­gen till USA för att täv­la.

– Det föll sig na­tur­ligt att ta över Jon­ni­es bil nu när han bytt upp i klas­ser­na. Det är i USA man vill va­ra och täv­la, här är spor­ten som all­ra störst. Kon­kur­ren­sen är sten­hård och vin­ner man i USA gör man det bra, fort- sät­ter Jo­han Lind­berg.

Ny­li­gen sked­de så de­bu­ten i North Ca­ro­li­na. På sam­ma ba­na och helg täv­la­de även lil­le­bror­san. Unikt i svensk mo­torsport. Men Jon­nie fick ur­säk­ta den­na gång, det var sto­re­bror Jo­hans tur att glän­sa. Me­dan Jon­nie åk­te ur i se­min i sin klass – så lyc­ka­des Jo­han vin­na.

– Jag blev kvaltvåa och nöjd med min tid. Bi­len fun­ka­de bra och jag bör­ja­de få kläm på den. Jag ha­de även tu­ren på min si­da då min mot­stån­da­re tjuv­star­ta­de i se­min. Fi­na­len var jämn, men jag lyc­ka­des va­ra fö­re i mål och ha­de även bätt­re re­ak­tions­tid.

Som fem­te svensk nå­gon- sin har Jo­han vun­nit i USA. Dragra­cing­ens för­lo­va­de hem­land.

– Det känns fan­tas­tiskt stort, jag har ju ti­di­ga­re va­rit med på al­la Jon­ni­es seg­rar. Jag har ve­tat att även jag kun­nat kö­ra bra, så det var kul att vi­sa att bå­da brö­der­na är top of the li­ne.

– Mitt mål var att vin­na ett lopp i år, men nöd­vän­digt­vis in­te det förs­ta, ha ha. Se­gern, som allt­så kom i USA-de­bu­ten, har gett eko i mo­tor­värl­den. Svens­ka me­di­er har skri­vit myc­ket om be­drif­ten och den ame­ri­kans­ka mot­sva­rig­he­ten är sa­lig inför bröd­radu­ons fram­gång­ar.

– Spea­kern sa att nu tar de svens­ka bror­sor­na över, det var su­per­kul att hö­ra. Vi har satt Sve­ri­ge på kar­tan, man mås­te ju va­ra där bor­ta för att be­vi­sa sin stor­het. I USA tror de knappt att vi har bi­lar i Sve­ri­ge. Al­la in­om USA:s bilsport kän­ner till oss nu. Me­dan Jon­nie kan le­va på sin kör­ning kör Jo­han fort­fa­ran­de gräv­ma­skin hem­ma i Sve­ri­ge. Men må­let blir att minst kö­ra ett par ra­ce till 2017. I USA finns dess­utom många möj­lig­he­ter för en duk­tig fö­ra­re.

– Jag kom­mer tro­li­gen kö­ra fy­ra täv­ling­ar till, men går det bra för mig så får vi för­sö­ka få ihop det till fle­ra ra­ce. Det ska bli su­per­kul att få täv­la igen. An­ders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.