Bostad – en rät­tig­het för al­la

Viivasbydirekt - - INSÄNDARE -

Stock­holms­re­gi­o­nen och Upp­lands Väs­by väx­er kraf­tigt. Sam­ti­digt är bo­stads­bris­ten ett stort pro­blem. Unga vux­na kan in­te flyt­ta hem­i­från, fö­re­tag har svårt att re­kry­te­ra ar­bets­kraft och in­teg­ra­tio­nen av ny­an­län­da för­svå­ras. Bostad är en so­ci­al rät­tig­het som ska ga­ran­te­ras al­la. Ut­an bostad blir det myc­ket svårt att ha ett bra liv i öv­rigt.

Un­der de åt­ta år Al­li­an­sen i Väs­by styr­de kom­mu­nen sål­des näs­tan hälf­ten av det då­va­ran­de hy­res­be­stån­det ut och om­bil­da­des till bo­stads­rät­ter. Med kon­se­kven­sen att bo­stä­der bli­vit en klass­frå­ga där de med ka­pi­tal och kon­tak­ter är de som har lät­tast att kom­ma in på bo­stads­mark­na­den. Men mark­nads­kraf­ter är in­te det som kom­mer att lö­sa bo­stads­bris­ten. Pro­ble­met är att det un­der fle­ra de­cen­ni­er har byggts för li­te och för dyrt.

För att kom­ma till­rät­ta med de ojäm­lik­he­ter vi ser i dag på bo­stads­mark­na­den fo­ku­se­rar vi till­sam­mans med de öv­ri­ga ma­jo­ri­tets­par­ti­er­na i Väs­by på att byg­ga fler och bil­li­ga hy­res­rät­ter och på så vis stär­ka all­män­nyt­tan.

Väs­by­hem står un­der åren 20162019 un­ge­fär för en tred­je­del av al­la fär­dig­ställ­da bo­stä­der i Väs­by. Det är ett bra be­tyg för vårt all­män­nyt­ti­ga bo­lag som är det vik­ti­gas­te red­ska­pet vi har för att byg­ga pris­vär­da bo­stä­der till kom­mu­nens in­vå­na­re och som även till­han­da­hål­ler ett va­ri­e­rat utbud av bo­stä­der såsom al­ler­gi­bo­stä­der, se­ni­or­bo­stä­der, so­ci­a­la för­turslä­gen­he­ter, ung­doms- och stu­dent­lä­gen­he­ter med me­ra.

Att er­bju­da bo­stä­der till al­la oav­sett in­komst är av störs­ta vikt. Al­la ska ha rätt till en bostad med rim­lig hy­res­kost­nad. Pä­i­vi Ver­di­er (V), Ma­ria Bo­man (V),

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.