Så blir bil­se­mestern barn­sä­ker

Ska du ut och re­sa med fa­mil­jen i som­mar? Då är det vik­tigt att du har koll på sä­ker­he­ten. Du vin­ner ock­så myc­ket på att gö­ra en or­dent­lig pla­ne­ring med bra sys­sel­sätt­ning­ar, pa­u­ser och mel­lan­mål. Att sit­ta fast­spänd un­der läng­re sträc­kor kan va­ra an­strän

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

Barn är mer ut­sat­ta än vux­na i bi­len ef­tersom de­ras kropp och musk­ler in­te är fär­dig­ut­veck­la­de. Hu­vu­det är ock­så stör­re i för­hål­lan­det till krop­pen, och nac­ken är sva­ga­re än hos en vux­en per­son. Där­för är det vik­tigt att du ser till att ha en or­dent­lig sä­ker­hets­an­ord­ning i bi­len. Al­la barn un­der 135 cen­ti­me­ter ska ha en sä­ker­hets­an­ord­ning i bi­len, så som ba­by­skydd, bäl­tesstol, bil­barn­stol och/el­ler bäl­teskud­de, en­ligt reg­ler från Tra­fik­ver­ket. Re­kom­men­da­tio­nen ge­ne­rellt är att barn upp till 10-12 år an­vän­der bäl­tesstol el­ler bäl­teskud­de.

Om du ska in­för­skaf­fa nytt in­nan re­san så kan det va­ra en god idé att ta med dig bar­net så att du kan pro­va och få or­dent­li­ga re­kom­men­da­tio­ner av per- so­na­len på plats. Det gör ock­så att bar­net kän­ner sig mer del­ak­tig i pro­ces­sen.

Se även till att sä­ker­hets­an­ord­ning­en är Eu­ro­pa­god­känd. Det­ta är mar­ke­rat med an­ting­en E-märk­ning­en en­ligt EG-di­rek­tiv el­ler ECE-reg­le­men­te 44-03. Upp till cir­ka fy­ra års ål­der fär­das bar­net säk­rast bak­åt­vänt. En bak­åt­vänd stol tar emot de våld­sam­ma kraf­ter­na och skyd­dar bar­nets käns­li­ga hu­vud och hals. Små barn som åker i fram­åt­vän­da barn­sto­lar lö­per fem gång­er hög­re risk att dö­das el­ler ska­das svårt, jäm­fört med barn i bak­åt­vän­da bil­barn­sto­lar. Där­för ska du in­te vän­da ditt barn för ti­digt. Re­kom­men­da­tio­nen är att barn sit­ter bak­åt­vän­da så länge som möj­ligt, nor­malt tills de är un­ge­fär fy­ra år. Om ditt barn sit­ter i bak­sä­tet och tyc­ker att det är trå­kigt att va­ra vänd åt ”fel” håll så kan en spe­gel där du och ditt barn kan få ögon­kon­takt hjäl­pa. Om bar­net sit­ter i fram­sä­tet är det vik­tigt att pas­sa­ge­rar­plat­sens krock­kud­de är ur­kopp­lad. Ta gär­na med bi­len till en verk­stad för att se till så att krock­kud­den kopp­las ur kor­rekt.

Kon­trol­le­ra bil­barn­sto­len nog­grant. Den ska in­te ha va­rit med om en krock el­ler olyc­ka. Då ska den kas­se­ras. Ta av kläd­seln och kon­trol­le­ra att sto­len och bäl­te­na är he­la. Tit­ta ef­ter spric­kor och mär­ken. Är bil­barn­sto­len av en mo­dell som en­bart är till­ver­kad av fri­go­lit ska den in­te an­vän­das.

Eri­ka Lin­dén Jans­son

Al­la barn un­der 135 cen­ti­me­ter ska ha en sä­ker­hets­an­ord­ning i bi­len.

FO­TO: TRYGG-HANSA

SMIDIGT PÅ VÄGEN. Gör bilå­kan­det till ett rent nö­je.

SURFA LUGNT. Surf­plat­tor är tack­sam­ma på bil­re­san. Mon­te­ra gär­na fast för ex­tra sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.