En dag för bar­nen

Trots det kylslag­na väd­ret val­de många barn och för­äld­rar att be­sö­ka Gam­la Apo­te­ket un­der sön­da­gen för att fi­ra bar­nens all­de­les spe­ci­el­la dag, Bar­nens dag. Årets te­ma var Na­tur och mil­jö.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

Bar­nens dag är en dag då bar­nen upp­märk­sam­mas och som in­fal­ler den 14 maj var­je år. Årets te­ma var Na­tur och mil­jö och be­sö­kar­na kun­de by­ta till sig med­hav­da sa­ker som lek­sa­ker och klä­der. Det fanns ak­ti­vi­te­ter för al­la åld­rar. Bland an­nat ha­de bar­nen möj­lig­he­ten att dre­ja, spe­la oli­ka säll­skaps­spel, lyss­na el­ler spe­la te­a­ter vid ut­om­hus­te­a­tern och nju­ta av mju­ka hän­ders mas­sage som Ka­rin Åslund gav.

Även i år fanns möj­lig­he­ten att blå­sa jät­te­såp­bubb­lor med hjälp av en myc­ket hem­lig såp­bland­ning. Vid ett stort bord träng­des barn för att klip­pa, klist­ra och ska­pa si­na eg­na fan­ta­si­fi­gu­rer me­dan för­äld­rar prö­va­de lyc­kan vid Räd­da Bar­nens lot­te­ri. Ce­ci­lia Sal- mi vi­sa­de oli­ka väx­ter häm­ta­de från na­tu­ren och be­rät­ta­de hur de in­går i oli­ka me­di­ci­ner. Äm­nen från sälg och kof­fe­in från kaf­fe­bö­na finns ex­em­pel­vis i värk­tablet­ter.

Bar­nens Dag är nam­net på en svensk väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion. Syf­tet var från bör­jan en sats­ning på barn- ko­lo­ni­er för att lå­ta fat­ti­ga stads­barn vis­tas på lands­byg­den un­der som­ma­ren.

I dag ar­be­tar Bar­nens Dags Riks­för­bund bland an­nat för att al­la barn skall ha sam­ma rät­tig­he­ter ut­an dis­kri­mi­ne­ring, bar­net har rätt att gö­ra sin röst hörd och har rätt till lek och re­kre­a­tion.

Mi­chael Fol­mer

FO­TO: MI­CHAEL FOL­MER

FRILUFTSTE­ATER. Dra­ma­tis­ka te­a­ter­styc­ken spe­la­des upp i fri­lufts­te­a­tern när Bar­nens dag fi­ra­des på Gam­la Apo­te­ket.

FO­TO: MI­CHAEL FOL­MER

JÄTTESÅPBU­BBLA. Johannes Fran­ke Wik­man vi­sar so­nen Rasmus hur man gör en jättesåpbu­bbla. Hun­den Plu­to tit­tar på.

LÄSKIG. Evixa Onyx­én ser på när Ma­rit An­ders­son gör ett läs­kigt strump­mons­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.