MO­BIL ÅTERVINNIN­GSCENTRAL

Viivasbydirekt - - HEJ VÄSBY -

Mån­dag 22/5

Har du köpt ny säng el­ler sof­fa och vill gö­ra dig av med din gam­la? På mån­dag kom­mer den mo­bi­la åter­vin­nings­cen­tra­len och åter­bruks­bi­len till öst­ra par­ke­ring­en i cent­rum. Till dem kan du läm­na bå­de det som ska kas­tas, men ock­så det som kan an­vän­das igen! Bra va? De kom­mer stå på vänd­pla­nen på Ham­mar­by­vä­gen mel­lan kl 16:30 och 19:30. Väl­kom­na! Läs mer om vad du får och in­te får läm­na på upp­landsvas­by.se/mo­bilavc

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.