För­sko­la med barn­brist 200 me­ter från Väs­by

Sam­ti­digt som Upp­lands Väs­by tam­pas med en jät­te­brist på för­sko­le­plat­ser, har ur och skur-för­sko­lan Gro­dan 200 me­ter över kommun­grän­sen i Boll­stanäs mot­satt pro­blem: en jät­te­brist på barn. – Till hös­ten skul­le vi be­hö­va få in 10–12 barn till, sä­ger To­mas

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected] di­rekt­press.se

Me­dan Upp­landsVäs­by kom­mun sli­ter med brist på på för­sko­le­plat­ser, har ur-och-skur­för­sko­lan Gro­dan 200 me­ter över kommun­grän­sen i Boll­stanäs barn­brist. Väs­by­bon An­ders Jans­son har valt att pla­ce­ra si­na barn på för­sko­lan i Sol­len- tu­na och tyc­ker att fler Väs­by­bor bor­de gö­ra det­sam­ma.

– Det kanske kan väc­ka en idé att man kan lö­sa det even­tu­el­la pro­ble­met tills Upp­lands Väs­by hin­ner byg­ga ut, sä­ger han.

Un­der vå­ren har Upp­lands Väs­by kom­mun i pe­ri­o­der in­te kun­na ord­na för­sko­le­plats åt barn in­om de lagstad­ga­de fy­ra månaderna. För­sko­lebris­ten har gjort att många vård­nads­ha­va­re in­te har fått sitt första­handsval och har fått plat­ser­bju­dan­de långt bort från hem­met.

El­va Väs­by­fa­mil­jer i Boll­stanäs har löst pro­ble­met på ett gans­ka smi­digt sätt: de har satt si­na barn på ur och skur-för­sko­lan Gro­dan, som lig­ger i Sol­len­tu­na kom­mun ba­ra 200 me­ter från kommun­grän­sen till Upp­lands Väs­by.

– Vi har mot­satt pro­blem från Upp­lands Väs­by. Vi har en rik­tig brist på barn. Vi be­hö­ver fler barn för att gå runt, sä­ger To­mas Green som är ord­fö­ran­de för för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet som dri­ver för­sko­lan Gro­dan. Hur fun­ge­rar det rent by­rå­kra­tiskt, får Väs­by­barn gå i för­sko­la i Sol­len­tu­na?

– Ab­so­lut, det är ba­ra att sö­ka. Det en­da är att vi får li­te läg­re peng för des­sa barn ef­tersom Väs­bys för­sko­le­peng är läg­re än Sol­len­tu- nas. Men det är bätt­re än att vi har tom­ma plat­ser. Två Väs­by­bor som har just gjort det­ta är An­ders Jans­son och hans fru. De job­bar bå­da in­ne i stan och har pla­ce­rat si­na två barn på för­sko­lan Gro­dan.

– Jag är super­nöjd, sä­ger An­ders Jans­son.

Han upp­ma­nar fler fa­mil­jer att tän­ka ut­an­för ra­mar­na, el­ler, i det här fal­let, ut- an­för kommun­grän­sen. Han tyc­ker att även Upp­lands Väs­by kom­mun skul­le kun­na gö­ra det.

– Det kanske kan väc­ka en idé att man kan lö­sa det even­tu­el­la pro­ble­met tills Upp­lands Väs­by hin­ner byg­ga ut, sä­ger han. För­sko­lan Gro­dan lig­ger i ett om­rå­de ut­an in­flytt­ning och har le­di­ga plat­ser bå­de nu och till hös­ten

För­sko­le­che­fen Ann Lun­dqvist har va­rit i kon­takt med Upp­lands Väs­by kom­mun och sä­ger att hon har fått till svar att de in­te får re­kom­men­de­ra någon­ting an­nat än Väs­by och att det in­te är i Boll­stanäs som det är pro­blem med plat­ser.

– Man kan tyc­ka att det är märk­ligt att det är fullt på för­sko­lor­na en kilo­me­ter här­i­från sam­ti­digt som vi har fle­ra le­di­ga plat­ser. Det känns li­te grann som en stolt­het mel­lan kom­mu­ner­na, sä­ger To­mas Green.

Det kanske kan väc­ka en idé att man kan lö­sa det even­tu­el­la pro­ble­met tills Upp­lands Väs­by hin­ner byg­ga ut.

LÖS­NING. An­ders Jans­son (mit­ten) hit­ta­de en för­sko­la åt si­na två dött­rar på and­ra sidan kommun­grän­sen. Här med Gro­dans ord­fö­ran­de To­mas Green och för­sko­le­chef Ann Lun­dqvist.

LÖS­NING. An­ders Jans­son (mit­ten) hit­ta­de en för­sko­la åt si­na två dött­rar på and­ra sidan kommun­grän­sen. Här med Gro­dans ord­fö­ran­de To­mas Green och för­sko­le­chef Ann Lun­dqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.