Möl­ler­berg till Väs­bys Bäs­ta

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

I ja­nu­a­ri ra­sa­de Andrea Möl­ler­berg, ak­tiv i BSK fotboll, mot de lo­ka­la par­ti­er­nas bris­tan­de en­ga­ge­mang för ung­do­mar och id­rott. Nu har hon valts in i sty­rel­sen för par­ti­et Väs­bys bäs­ta, där hon blir id­rotts­po­li­tisk ta­les­per­son.

– Ro­ligt och spän­nan­de. Det här är ett bra sätt att va­ra med och på­ver­ka där man bor, sä­ger hon.

Fram till nu har Roy Ro­sen­back, spea­ker på Boll­stanäs IP, va­rit id­rotts­po­li­tisk ta­les­per­son för Väs­bys bäs­ta (VB). När han i för­ra vec­kan klev ned från par­ti­sty­rel­sen er­sat­tes han av Andrea Möl­ler­berg, ak­tiv i Boll­stanäs SK.

– Det pas­sa­de som han­den i handsken att frå­ga Andrea. Vi förstärker vår idrotts­pro­fil. El­ler det är egent­li­gen bre­da­re än så, det hand­lar om folk­häl­sa, sä­ger Pey­man Re­za­pour, ord­fö­ran­de för Väs­bys bäs­ta.

Andrea Möl­ler­berg är ord­fö­ran­de för BSK fot­bolls herr­sek­tion och ar­be­tar som för­sälj­nings­chef in­om häl­so­sek­torn.

– De kom­man­de åren är det bra att ha den ex­pert­kun­skap som Andrea har, när id­rot­ten får stör­re ut­rym­me i Väs­by med bland an­nat Väs­by id­rotts­stad som byggs, sä­ger Ro­land Storm, grupple­da­re och kom­mu­nal­råd.

Dis­kus­sio­ner­na om att få med Andrea Möl­ler­berg i Väs­bys bäs­ta bör­ja­de i sam­ma ve­va som hon i ja­nu­a­ri gjor­de ett ut­spel i Vi i Väs­by. Hon an­kla­ga­de de lo­ka- la par­ti­er­na för att in­te ar­be­ta för den lo­ka­la id­rot­ten i Väs­by och ho­ta­de med att star­ta ett eget en­frå­ge­par­ti:

– Det skul­le bli som vil­ket våg­mäs­tar­par­ti som helst som tju­rar för en en­da frå­ga. I dag finns ing­en som för­sva­rar barn och ung­do­mar, sa­de hon. Un­der sam­ma tid­punkt för­de Väs­bys bäs­ta en di­a­log med id­rotts­klub­bar­na an­gå­en­de pla­ce­ring­en av den nya id­rotts­hal­len i Väs­by. Andrea Möl­ler­berg del­tog i dis­kus­sio­ner­na och det ut­myn­na­de i att hon till­frå­ga­des om hon vil­le gå med i Väs­bys bäs­ta. Vil­ket hon tac­ka­de ja till.

– Väs­bys bäs­ta har än­då gjort ett för­sök att sat­sa på id­rotts­frå­gor och har lyc­kats med en del sa­ker. Jag tyc­ker ba­ra att det går för lång­samt. Det be­hövs någon som kan läg­ga 100 pro­cent kraft på det­ta. Det föll sig na­tur­ligt att vi skul­le bör­ja dis­ku­te­ra det här, sä­ger Andrea Möl­ler­berg. Vil­ka id­rotts­po­li­tis­ka frå­gor är vik­ti­gast för VB fram­ö­ver?

– Fram­förallt vill vi byg­ga upp Vi­lund­a­par­ken. Väs­by är en gans­ka de­lad kom­mun, med E4:an och järn­vä­gen. Om Vi­lund­a­par­ken kun­de blom­ma upp vo­re det fan­tas­tiskt och vå­ra tre fot­bolls­klub­bar skul­le in­te be­fin­na oss som på skil­da öar. Vi mås­te ska­pa mer ut­rym­me för id­rott året runt, bå­de or­ga­ni­se­rad id­rott och spon­tan­ak­ti­vi­te­ter. Med ditt star­ka en­ga­ge­mang i BSK fotboll, finns det in­te en risk att and­ra id­rot­ter ham­nar i skymun­dan?

– Nej, om man skul­le av­las­ta fot­bol­len med fler pla­ner så skul­le and­ra få mer plats. Nu skuf­far vi un­dan fri­id­rot­ten, and­ra för­e­ning­ar och även vux­na som får stå till­ba­ka för bar­nen på grund av brist på id­rott­s­y­tor. BSK har bå­de bas­ket och hand­boll och själv har jag en id­rotts­bak­grund som sim­ma­re, så jag skul­le gö­ra myc­ket för att få en 50-me­ters­bas­säng i Väs­by. Det vik­ti­ga är in­te vad folk gör, så länge de rör på sig.

Char­lot­te År­ling

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

IDROTTS­PRO­FIL. Andrea Möl­ler­berg har bli­vit in­vald i sty­rel­sen till Väs­bys Bäs­ta. I bak­grun­den Pey­man Re­za­pour och Ro­land Storm.

VI I VÄS­BY. Nr 5 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.