Smed­bys egen dag fi­ras på lör­dag

Viivasbydirekt - - NYHETER - FOTO: MI­CHAEL FOLMER/ARKIV

Glass, korv­grill­ning, hopp­borg och lop­pis. Lägg till po­li­ser och brand­bi­lar. Näs­ta lör­dag är det dags för tred­je upp­la­gan av Smed­byda­gen, ett fa­mil­je­e­ve­ne­mang som ti­di­ga­re år har loc­kat hund­ra­tals Väs­by­bor.

Väs­by­hem bju­der på ham­bur­ga­re och Ste­na fas­tig­he­ter bju­der på glass. Po­li­sen och brand­kå­ren kom­mer att va­ra på plats för att vi­sa upp sig själ­va, si­na po­lis­bi­lar och si­na brand­bi­lar.

Smed­byda­gen kom till för tre år se­dan ge­nom kom­mu­nens sam­ver­kans­av­tal, Ett tryg­ga­re Smed­by, med po­li­sen. Syf­tet var att ska­pa ett po­si­tivt in­slag i om­rå­det och att stär­ka ge­men­ska­pen. För­sö­ket slog väl ut. Nu­me­ra är Smed­byda­gen ett eta­ble­rat ar­range­mang som åter­kom­mer i bör­jan av ju­ni var­je år och är tänkt att gö­ra så även fram­ö­ver. I år finns det mäng­der av ak­ti­vi­te­ter som rik­tar sig till så­väl sto­ra som små. Lop­pis, fris­be­e­golf­täv­ling, hopp- NJÖT. Lycka är att äta glass. Gabriel Ögren och Adri­el­le Tcha­te njöt och ha­de trev­ligt på för­ra årets Smed­bydag. borg, an­sikts­mål­ning, tips­run­da, kafé, upp­vis­ning i ame­ri­kansk fotboll, vis­ning av Gun­nes gård och in­for­ma­tions­bord från för­e­ning­ar såsom Väs­by rid­klubb, Väs­by tjej­jour, Natt­vand­rar- na, kom­mu­nen och Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Ak­ti­vi­te­ter­na på­går kloc­kan 11–15 på gräs­pla­nen vid Gun­nes gård och all­ting är gra­tis. Re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.