Grims­ta får HVB-god­känt

Viivasbydirekt - - Nyheter -

fick Grimsta­sko­lan ett fö­re­läg­gan­de från Skol­in­spek­tio­nen om att för­bätt­ra sig på ett an­tal punk­ter gäl­lan­de si­na HVB-hemspla­ce­ra­de ele­vers skol­gång och un­der­vis­ning. Det­ta ef­ter att Skol­in­spek­tio­nen ha­de be­slu­tat att gö­ra en rik­tad till­syn för just den här elev­grup­pen.

Grimsta­sko­lan ha­de bris­ter på tre punk­ter, bland an­nat av­se­en­de att ele­ver­na pla­ce­ras i or­di­na­rie un­der­vis­nings­grup­per så snart de­ras ni­vå av svens­ka var god nog. Nu har hu­vud­man­nen, Upplands Väsby kom­mun, re­do­vi­sat vil­ka åt­gär­der som har vid­ta­gits. Bland an­nat byggs en ny lo­kal med plats för 150 ele­ver vil­ket gör det möj­ligt att de­la upp ele­ver­na bätt­re ef­ter de­ras oli­ka ni­vå­er. Skol­in­spek­tio­nen har ac­cep­te­rat re­do­vis­ning­en och av­slu­tar där­för till­sy­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.