Ny­pro­du­ce­rat loc­kar allt fler

Det är in­te ba­ra so­len som gas­sar i som­mar – även mark­na­den för ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rät­ter är he­ta­re än nå­gon­sin. För när­va­ran­de finns det fler ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der till salu i Sve­ri­ge, än vad det finns be­gag­na­de.

Viivasbydirekt - - Familj -

– När folk väl bott i en ny­pro­duk­tion är det många som har svårt att gå till­ba­ka till en äld­re bo­stad igen, sä­ger Ma­nu­el Cam­pos, fas­tig­hets­mäk­la­re och fran­chi­se­ta­ga­re/VD för Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling i Sol­na och Sund­by­berg.

När SBAB ta­git tem­pen på bostadsmar­knaden med hjälp av siff­ror från bo­stads­saj­ten Booli, re­do­vi­sas ett re­kord­stort ut­bud av ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rät­ter i för­hål­lan­de till be­gag­na­de.

I ju­ni må­nad fanns 14 781 ny­pro­duk­tio­ner till salu i Sve­ri­ge, jäm­fört med 13 271 be­gag­na­de. I Stock­holms län var siff­ran 6 528 ny­pro­duk­tio­ner och 5 161 be­gag­na­de. För många loc­kar det fas­ta pri­set och möj­lig­he­ten att ut­for­ma sitt eget dröm­bo­en­de.

– För­de­len med att in­ve­ste­ra i en ny­pro­duk­tion är att man som kö­pa­re of­ta får chan­sen att gö­ra ma­te­ri­al­val och lik­nan­de själ­va. Sam­ti- digt upp­skat­tar många att slip­pa stres­sen som kom­mer med en bud­giv­ning och istäl­let ve­ta i för­väg vad af­fä­ren kom­mer att kos­ta, sä­ger Ma­nu­el Cam­pos.

Hur kö­pet av en ny­pro­du­ce­rad bo­stad går till skil­jer sig mel­lan oli­ka pro­jekt, men of­ta be­ta­lar kö­pa­ren in en mind­re an­mäl­nings­av­gift i upp­star­ten av pro­jek­tet, för att se­dan be­ta­la res­ten av pri­set i sam­band med in­flytt­ning. Det gäl­ler dock att tän­ka ef­ter och gö­ra eg­na ef­ter­forsk­ning­ar in­nan man be­stäm­mer sig för att in­ve­ste­ra i ett ny­pro­du­ce­rat bo­en­de.

– Många hör ta­las om vän­ner och be­kan­ta som köpt en ny­pro­duk­tion som se­dan gått upp mas­sor i vär­de, så de kas­tar sig iv­rigt in i ett eget köp med hopp om att gö­ra en lik­nan­de re­sa.

– Men det gäl­ler att ha koll på mark­na­den och ta re­da på hur den sett ut ti­di­ga­re i det om­rå­det man pla­ne­rar att kö­pa i – är pris­sätt- ning­en för hög re­dan från bör­jan finns risk att det blir en för­lust­af­fär, sä­ger Ma­nu­el Cam­pos. I Stock­holms­om­rå­det blom­mar bostadsmar­knaden

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.