Världs­ar­tist an­das ut i par­ken

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Be­rät­tat för Char­lot­te År­ling

Det var kär­le­ken som fick den fram­gångs­ri­ka mun­spels­mu­si­kern Filip Jers, bör­dig från skåns­ka Höör, att flyt­ta till Upp­lands Väs­by. Ef­ter två år som Väs­by­bo har han till och med an­för­trotts lo­ka­li­se­ring­en av svär­för­äld­rar­nas hem­li­ga svamp­stäl­len i Sätt­ra.

– Jag flyt­ta­de till Väs­by i ju­ni 2015. Då var kul­tur­hu­set fort­fa­ran­de un­der upp­bygg­nad. Väs­by har vux­it myc­ket på ba­ra de här två åren, det är häf­tigt att se. Min sam­bo är här­i­från, hon är ock­så mu­si­ker. Ti­di­ga­re bod­de vi i Stock­holm, men när vi blev upp­sag­da från vår andra­handslä­gen­het be­stäm­de vi oss för att flyt­ta hit. För min sam­bo blev det som att flyt­ta hem. Det finns ett an­nat lugn hos hen­ne nu, sä­ger Filip Jers.

Vi sit­ter på en bänk i Sus­bo­par­ken. Filip Jers bor i cen­tra­la Väs­by och bru­kar gå ge­nom Su­se­bo­par­ken och Hu­go Sa­bels torg näs­tan dag­li­gen när han ska till el­ler från tåg­sta­tio­nen. Han kom­mer från Höör, en li­ten tätort i Skå­ne, och kän­ner att det finns en lik­het med Väs­by.

– Man kan gå till all­ting. I Väs­by är det 44 000 in­vå­na­re, i Höör 10 000. Men det känns li­ka stort, el­ler sna­ra­re li­ka li­tet. Man byg­ger på höj­den ba­ra. Det känns som hem­ma. Man kan få tag på näs­tan allt man be­hö­ver här i Väs­by, ut­om en mu­sik­af­fär. Då får man åka till Ro­te­bro, sä­ger han. Filip Jers har mu­si­ce­rat på hel­tid se­dan han var 16 år gam­mal. I dag är han 30. Han har spe­lat på Pic­chus café vid någ­ra till­fäl­len och i det nya kul­tur­hu­set en gång, men an­nars är det tur­né­er run­tom i värl­den och Eu­ro­pa som gäl­ler.

– Det var lyx­igt den gång­en jag spe­la­de i Mes­sing­en, att ba­ra kun­na cyk­la ned dit på någ­ra mi­nu­ter, sä­ger han.

I pe­ri­o­der är han hem­ma läng­re ti­der. Då upp­skat­tar han Väs­bys små­stads­käns­la.

– Det är det som är najs, att när man kom­mer till Väs­by är det lugnt och skönt. Man vi­lar upp sig.

Väs­by har ett bra lä­ge för den som re­ser myc­ket, kon­sta­te­rar han.

– Jag har upp­täckt många för­de­lar som tur­ne­ran­de mu­si­ker. Man kopp­lar upp sig med E4:an snabbt om man ska med bil norrut el­ler sö­derut, och ska jag fly­ga är pen­deln till Ar­lan­da smi­dig. Från att jag lå­ser dör­ren hem­ma till att jag står vid SAS in­check­nings­disk tar det 25 mi­nu­ter. Rent lo­gis­tiskt har det bli­vit bätt­re för mig att flyt­ta hit.

Mel­lan tur­né­er­na gil­lar Filip Jers att yo­ga, löp­trä­na – han näm­ner Ba­rock­par­ken och Smeds­gärds­spå­ret som fa­vo­rit­om­rå­den – och att va­ra ute i na­tu­ren.

– I Väs­by finns na­tu­ren

”Från att jag lå­ser dör­ren hem­ma till att jag står vid SAS in­check­nings­disk tar det 25 mi­nu­ter.”

väl­digt nä­ra och det är en­kelt att kom­ma ut och pro­me­ne­ra. För­u­tom Ba­rock­par­ken gil­lar jag Kai­ro-Sätt­ra men dit mås­te man ta bi­len. Där har svär­för­äld­rar­na vi­sat mig si­na smult­ron­stäl­len för svamp­plock­ning. Går du på kul­tu­re­ve­ne­mang i Väs­by? I kul­tur­hu­set till ex­em­pel?

– Jag har ba­ra spe­lat där själv, jag hin­ner in­te gå på så myc­ket. Kul­tur­hu­set är en su­per­sats­ning av kom­mu­nen. Den är myc­ket uppskat­tad. Jag tyc­ker att Väs­by bor­de ha en som­marscen ock­så, med allsång en gång i må­na­den el­ler vec­kan el­ler nå­got. Det finns i and­ra kom­mu­ner och jag vet hur myc­ket så­dant kan be­ty­da för folk. Blir du igen­känd i Väs­by? – Jag är gans­ka okänd, tror jag. Vid kul­tu­re­ve­ne­mang blir jag igen­känd, an­nars in­te. Det är gans­ka skönt.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

MU­SI­KER. Filip Jers är världs­be­römd mu­si­ker med mun­spel som hu­vud­in­stru­ment. Han flyt­ta­de till Upp­lands Väs­by för två år se­dan till­sam­mans med sin sam­bo som är upp­vux­en här. ”Man kan få tag på näs­tan allt man be­hö­ver här i Väs­by, ut­om en mu­sik­af­fär. Då...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.