”Det är ba­ra al­let­tan som gäl­ler för oss”

Halv­tid i hoc­key­et­tan öst­ra för Väs­by IK

Viivasbydirekt - - Sport - An­ders Ek­ström

Hal­va hoc­key­et­tan öst­ra är nu av­kla­rad. Och man kan kon­sta­te­ra att Väs­by lig­ger på pre­cis sam­ma po­äng som mot­sva­ran­de tid ifjol.

El­va om­gång­ar har av­kla­rats un­der hös­ten och Vil­da Väs­by har in­kas­se­rat 20 pin­nar. Det räc­ker till en fem­te­plats i ta­bel­len så långt. Vid mot­sva­ran­de tid för­ra sä­song­en ha­de la­get li­ka många po­äng, men låg då fy­ra.

Man ska egent­li­gen in­te jäm­fö­ra sä­song­er­na, men ibland är det svårt att lå­ta bli.

– Om man ska jäm­fö­ra med för­ra året lig­ger vi läng­re fram i pro­ces­sen. Men vi mås­te fort­fa­ran­de be­vi­sa det var­je dag för att ta yt­ter­li­ga­re steg fram­åt, be­rät­tar Mar­kus Odén som trä­nar a-la­get ihop med Vik­tor Tu­u­ra­la. I vil­ka mo­ment lig­ger ni läng­re fram? – Mest kring struk­tu­ren i spe­let. Lag­ut­veck­ling­en går sta­digt fram­åt me­nar Odén.

– Vi tar steg var­je dag men åter­i­gen hand­lar det om att på­min­na sig själv var­för man hål­ler på med hoc­key, var­för man kom­mer hit. Många spe­la­re har hög­re am­bi­tio­ner än hoc­key­et­tan och det hand­lar om att ut­veck­las och bli bätt­re var­je dag. Blir spe­lar­na bätt­re, blir la­get bätt­re.

Även om Väs­by lig­ger på al­let­tan­plats just nu har re­sul­ta­ten än­då va­rit aning­en ojäm­na. Nå­got som för­lus­ter mot bland an­nat bå­da ny­kom­ling­ar­na, Nykö­ping och Han­vi­ken, vitt­nar om.

– Vi har va­rit li­te upp och ner i vis­sa mat­cher, be­rät­tar for­war­den Fe­lix Fjäll­ke­born och fort­sät­ter:

– Po­äng­en har kom­mit in men vi kan me­ra, även om vi såklart är nöj­da med att va­ra över strec­ket just nu. Det är där vi ska va­ra även kring jul.

Trä­na­ren Odén hål­ler med sin for­ward om att pre­sta­tio­ner­na va­ri­e­rat.

– Själv­klart vill vi vin­na var­je match men det spe­lar ing­en roll vil­ka vi tap­par po­äng mot. Pre­sta­tio­ner­na har va­ri­e­rat men vi blir sta­bi­la­re var­je dag. Vi mås­te ta va­ra på var­je match för att pro­ces­sen ska gå fram­åt, sä­ger han.

Väs­by har un­der hös­ten haft ett par ska­dor som spö- kat, fram­förallt på den vik­ti­ga for­war­den Jacob Lun­din. Dess­utom drab­ba­des la­get av två se­na av­hopp, vil­ket såklart på­ver­kat trup­pen.

– Det blev ju li­te fel, då vi har pla­ne­rat att ha 14 for­wards. När två spe­la­re läm­na­de sam­ma vec­ka, och sam­ti­digt som vi fick ska­dor så blev det kort om folk, sä­ger Odén som tving­ats puss­la med ked­jor­na.

Nå­got som sport­chef Tärn­ström råd­de bot på den gång­na hel­gen. Eg­na pro­duk­ten Pon­tus Karlsson, 19, flyt­tar hem till Väs­by från Karls­kro­na och för­stär­ker la­get.

– Jag är en ri­vig for­ward som job­bar hårt för la­get och jag hop­pas att det ska pas­sa in i Väs­bys sätt att spe­la, sa ny­för­vär­vet om över­gång­en.

Trup­pen ser allt­så, ef­ter den gång­na hel­gen, me­ra ”kom­plett” ut. Även på ska­de­fron­ten syns en ljus­ning och Lun­din är på väg till­ba­ka.

El­va om­gång­ar åter­står in­nan jul och må­let är glas­klart: nå al­let­tan igen.

– Vi har egent­li­gen in­te gjort någon­ting än, el­va om­gång­ar åter­står ju av grundse­ri­en. Vi ska byg­ga vi­da­re och vi är ab­so­lut in­te nöj­da. Jag och Vik­tor vill se ett än­nu mer de­spe­rat täv­lan­de Väs­by, sä­ger Odén.

– Det är ba­ra al­let­tan som gäl­ler för oss, fyl­ler Fe­lix Fjäll­ke­born i.

”Blir spe­lar­na bätt­re, blir la­get bätt­re.”

FOTO: JO­HAN BOREHED

BÄST. Fe­lix Fjäll­ke­born, 21, är po­äng­bäst i Väs­by hit­tills med si­na tolv po­äng (2+10).

FOTO: JO­HAN BOREHED

Mar­kus Odén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.