Höj­den ha­de va­rit ett mer pas­san­de namn.

Bör­je Karlsson, om In­fra Ci­tys namn­byte.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

I nfra ci­ty i Upp­lands Väs­by ska by­ta namn och i fort­sätt­ning­en he­ta Bred­den. Det be­slöt kom­mun­full­mäk­ti­ge re­dan i de­cem­ber för­ra året, men nu ska namn­by­tet ge­nom­fö­ras. Det är fas­tig­hets­ä­ga­ren Pro­fi, som köp­te In­fra ci­ty 2013, som vill slo­pa det gam­la nam­net och ing­en tycks va­ra där­e­mot.

Många bo­en­de i grann­ska­pet an­vän­der re­dan i dag nam­net Bred­den och det åter­finns också i Bred­dens ar­bets­om­rå­de, som lig­ger sö­der om Bred­den­vä­gen men till­hör Sol­len­tu­na kom­mun. Den kom­mu­na­la namn­be­red­ning­en i Väs­by be­dö­mer att ris­ken för för­väx­ling av om­rå­de­na är gans­ka li­ten.

Nam­net Bred­den kom­mer ur­sprung­li­gen från ett torp på västra si­dan om da­gens mo­tor­väg och do­ku­men­te­ra­des förs­ta gång­en 1688. Själ­va tor­pet finns in­te kvar, det revs re­dan 1909.

Bred­den ska hål­las isär från bräd­den, som är nå­got helt an­nat, vil­ket då och då på­pe­kas i tid­ning­ar­nas språkspal­ter. Bred­den är ett mått, till ex­em­pel på soff­bor­det el­ler bok­hyl­lan som du köpt i en känd mö­bel­han­del och nu ur­sin­nigt för­sö­ker skru­va ihop. Ett glas el­ler kopp kan va­ra fyllt till bräd­den, det vill sä­ga upp till kan­ten. Ut­tryc­ket är mest känt från som­mar­sång­en ”Nu gröns­kar det i da­lens famn”, där det he­ter att ”var dag är som en gyll­ne skål, till bräd­den fylld med vin”.

I Bred­den dricks det väl vin ibland på nå­gon av de få re­stau­rang­er som är öpp­na på kvälls­tid, men nå­got folk­liv att ta­la om ex­i­ste­rar in­te, främst be­ro­en­de på att det in­te bor folk i In­fra ci­ty.

Det ska emel­ler­tid bli änd­ring på det. Kom­mu­nen ar­be­tar just nu med en ny de­talj­plan, som ska in­ne­hål­la åt­minsto­ne 1 000 bo­stä­der. De pla­ce­ras i obe­bygg­da par­ti­er vid Ben­dan- vägen och Bred­den­vä­gen och på en del par­ke­rings­y­tor. En­ligt en för­stu­die från 2015 är am­bi­tio­nen att ska­pa ”en le­van­de stads­mil­jö som är liv­ak­tig och trygg dyg­net runt”.

– I dag för­svin­ner trygg­he­ten ef­ter kloc­kan nit­ton i In­fra Ci­ty, sä­ger bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Gert Lind­ström.

En ny de­talj­plan ska en­ligt se­nas­te be­sked va­ra klar och fast­ställd 2020.

Bo­stä­der­na står in­flytt­nings­kla­ra först fle­ra år se­na­re. De kom­mer allt­så att lig­ga i Bred­den, om nu in­te de nya kvar­te­ren av en spral­lig namn­be­red­ning döps till Läng­den och Tvä­ren.

I dag för­svin­ner trygg­he­ten ef­ter kloc­kan nit­ton i In­fra Ci­ty.

Nam­net In­fra ci­ty kom till 1994. De förs­ta af­fä­rer­na och kon­tors­hu­sen bygg­des re­dan på 70-ta­let och kal­la­des då GLG­cen­ter ef­ter den le­gen­da­ris­ke grun­da­ren och fas­tig­hetskung­en Lars Gull­stedt. Han var på 80-ta­let en av Sve­ri­ges ri­kas­te och mest kän­da nä­rings­livs­pro­fi­ler. Gull­stedt var yt­ligt be­kant med kung­en, Carl Gustaf, som Gull­stedt lyc­ka­des loc­ka ut till Väs­by 1991 för att in­vi­ga det 24 vå­ning­ar höga ho­tell­byg­get. Det är än i dag Väs­bys högs­ta bygg­nad och kanske mest kän­da land­mär­ke, det nya rost­fär­ga­de kom­plex­et i Mes­sing­en får ur­säk­ta.

Gull­stedt sat­sa­de stort, bå­de i Väs­by och i USA, men drogs med i den om­fat­tan­de fas­tig­hets­kra­schen i bör­jan på 90-ta­let. Han för­sat­tes i kon­kurs 1993. För­ra året av­led han i Flo­ri­da, 80 år gam­mal.

Vem vet vad han ha­de sagt när hans vid­lyf­ti­ga ska­pel­se nu döps om till Bred­den, upp­kal­lat ef­ter ett li­tet torp. Högst upp i ho­tel­let ha­de Gull­stedt in­rymt en stor eta­ge­vå­ning åt sig själv, med ut­sikt över bå­de Sol­len­tu­na och Väs­by och li­te till. Bred­den, okej, men han ha­de kanske tyckt att Höj­den va­rit ett mer pas­san­de namn.

Bör­je Karlsson Krö­ni­kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.