Väs­by vann mot Nac­ka

Viivasbydirekt - - Sport - Jon­ny An­ders­son

Vil­da Väs­by avan­ce­ra­de till fjär­de plats i hoc­key­et­tan öst­ra med kväl­lens bor­t­a­se­ger mot Nac­ka, 4–1 (0–0, 3–1, 1–0).

– Vi gör till­räck­ligt, spe­lar stund­tals bra, sä­ger Jo­han Sel­ler­strand som gjor­de förs­ta må­let.

Ur­ladd­ning­en mot Han­vi­ken i sön­dags, med två mål förs­ta tre mi­nu­ter­na och 8–2 i slut­re­sul­tat, bi­be­hölls i vik­ti­ga streck­mat­chen mot Nac­ka. Det tog för­vis­so li­te tid men när väl Jo­han Sel­ler­strand ha­de tryckt in 0–1 på en re­tur från sitt eget bröst, gick det blixt­snabbt. Blott sju se­kun­der se­na­re låg 0–2-puc­ken bakom Lu­kas Olan­derEk­bäck i hem­ma­må­let.

Trä­na­ren Mar­kus Odén var osä­ker på om han själv hann med i sväng­ar­na.

– Jag tror att vi vin­ner tek­ning­en, kom­mer in i an­fall­s­zon och se­dan är det väl ett sid­leds­pass in­nan Fjäll­ke­born skju­ter.

Så var det och pas­set till Fe­lix Fjäll­ke­born le­ve­re­ra­de, som så of­ta, Jacob Lun­din.

Förs­ta må­let var dock väl så vik­tigt. Sett till al­la chan­ser som Jo­han Sel­ler­strand stred sig till mot Han­vi­ken i sön­dags, var han för­tjänt av ret­ro­ak­tiv ut­del­ning.

– Lud­wig Wi­i­ta skju­ter mig i brös­tet, se­dan kan jag slå in puc­ken. Det har väl känts som att det skul­le kom­ma ett mål snart, sä­ger Jo­han som gjor­de sitt fjär­de för hös­ten.

Se­gern var rätt­vis, en­ligt Sel­ler­strand, men han var in­te helt nöjd med in­sat­sen som hel­het.

– Vi spe­lar stund­tals bra, men kan bätt­re.

”Vi är det bätt­re la­get.”

Sam­ma ana­lys gjor­de Mar­kus Odén. Han gil­la­de in­led­ning­en in­nan spe­lar­na bör­ja­de tum­ma på ”det ra­ka och fy­sis­ka spe­let”. Se­dan kun­de han ba­ra got­ta sig åt öpp­ning­en av mel­lan­pe­ri­o­den och de två må­len in­om sju se­kun­der.

– Nej, så tä­ta mål upp­le­ver man in­te of­ta. Vi av­slu­tar in­te mat­chen så bra som vi öns­kar. Om vi ar­be­tat än­nu li­te bätt­re ha­de det in­te va­rit nå­got snack om sa­ken. Vi är det bätt­re la­get.

Al­bin Karlsson gjor­de vik­ti­ga 3–1 i slu­tet av and­ra pe­ri­o­den, sista spi­ken i kis­tan slog Jacob Lun­din i när Nac­ka ta­git ut mål­vak­ten.

I och med se­ger är Väs­by ny ta­bell­fy­ra, det­ta tack va­re att Wings skräll­vann bor­ta mot Val­bo. Även i näs­ta om­gång spe­lar Väs­by bor­ta, mi­len ös­terut mot Val­len­tu­na.

FO­TO: JO­HAN BOREHED

GLÄD­JE. Väs­by vän­de hem med tre po­äng från streck­mat­chen mot Nac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.