Tack, hem­tjäns­ten, men tänk på det­ta!

Viivasbydirekt - - Insändare - Vett och eti­kett

Tack al­la i hem­tjäns­ten för att ni finns, och för att ni gör ett fan­tas­tiskt jobb som möj­lig­gör för så många att kun­na bo kvar hem­ma i stäl­let för att ham­na på vård­in­rätt­ning.

Men det finns ett smolk i bä­ga­ren som bör upp­märk­sam­mas. En del av er har in­te för­stått att era skydds­hands­kar ef­ter an­vänd­ning mås­te tas om hand på vet­tigt sätt, in­te släng­as ut­an­för kun­dens port när ni läm­nat hu­set. Släng dem i kun­dens sopp­å­se in­nan ni går! Om ni be­trak­tar kun­dens dörr­hand­tag som orent, ta då med en flas­ka hand­sprit i väs­kan för hand­hy­gi­en ef­ter be­sö­ket. Låt oss allt­så slip­pa ploc­ka upp era snus­ki­ga skydds­hands­kar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.