Tänk på det­ta in­nan du by­ter däck

Nu är det snart dags att by­ta till vin­ter­däck igen. Vi be­rät­tar vad du be­hö­ver hål­la re­da på – oav­sett om du ska läm­na in bi­len el­ler om du hell­re gör däck­skif­tet själv.

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

dubb­däck från den 1 ok­to­ber till och med den 15 april, och om det skul­le rå­da vin­ter­väg­lag på mid­som­mar får du an­vän­da dubb­däck även då.

Om du ska by­ta på en verk­stad el­ler hos en däck­fir­ma be­hö­ver du ba­ra bo­ka tid (i många fall finns det också drop-in) och åka dit.

För att för­säk­ra dig om att slip­pa ovän­ta­de kost­na­der på fle­ra tu­sen kro­nor – kol­la att du har ett möns­ter­djup på vin­ter­däc­ken till din per­son­bil på minst tre mil­li­me­ter.

Har du mätt in­nan och är sä­ker kan du dess­utom stå på dig om däck­fir­man häv­dar an­norlun­da.

Du kan också by­ta däc­ken hem­i­från, på en gör det själv-hall el­ler var som helst där du har till­gång till en rik­tig ga­ra­ge­dom­kraft. I bi­lens in­struk­tions­bok finns all nöd­vän­dig och mo­dell­spe­ci­fik in­for­ma­tion, men ge­ne­rellt gäl­ler föl­jan­de:

• His­sa upp bi­len med en or­dent­lig ga­ra­ge­dom­kraft. Den mind­re dom­kraf­ten som kom­mer med bi­len är in­te till för att an­vän­da år ut och år in, ut­an ska an­vän­das vid nödsi­tu­a­tio­ner där du plöts­ligt be­hö­ver by­ta däck. Om dom­kraf­ten går sön­der ris­ke­rar du att ska­da bå­de dig och bi­len.

• Kon­trol­le­ra var bul­tar­na sit­ter. Om du in­te ser någ­ra bul­tar be­hö­ver du för­mod­li­gen ta loss en de­ko­ra­tiv del på fäl­gen först. Se till att al­la bul­tar är or­dent­ligt fast­skru­va­de (skru­va kors­vis) en­ligt in­struk­tions­bo­ken.

• Ef­ter ett par (två–tre) mil be­hö­ver bul­tar­na dras åt nå­got. Det kal­las att man ”ef­ter­drar”.

• Tänk också på ro­ta­tions­rikt­ning­en och att de mest väl­be­håll­na däc­ken ska mon­te­ras bak på bi­len. Då ökar grep­pet och ris­ken för sladd mins­kar. Kon­trol­le­ra luft­tryc­ket i däc­ken på en mack. Ex­akt luft­tryck hit­tar du i in­struk­tions­bo­ken. För vin­ter­däck gäl­ler ge­ne­rellt 0,2 bar hög­re tryck jäm­fört med som­mar­däck av sam­ma stor­lek.

Kon­trol­le­ra se­dan luft- tryc­ket kon­ti­nu­er­ligt un­der vin­tern. Har du för dåligt med luft i däc­ken för­säm­rar du kö­re­gen­ska­per­na, sli­ter ut däc­ken snab­ba­re och brän­ner mer bräns­le, så det där kvälls­be­sö­ket på mac­ken ef­ter job­bet nå­gon gång i må­na­den kan myc­ket väl vi­sa sig va­ra värt det. Os­kar Ny­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.