Ju­len kom­mer i år igen till Scan­dic Upp­lands Väs­by

Scan­dic Upp­lands Väs­by du­kar upp sitt här­li­ga julbord mel­lan 29 no­vem­ber och 21 de­cem­ber. Vi väl­kom­nar med glögg i lob­byn, var­ef­ter ni avnju­ter vårt klas­sis­ka julbord i rik­tigt stäm­nings­full mil­jö, näs­tan som hem­ma.

Viivasbydirekt - - Hej Väsby -

– Det är hög tid att bo­ka nu, sä­ger Van­ja Mar­mang­e­lou, mark­nads­an­sva­rig och re­ser­va­tion ma­na­ger på Scan­dic Upp­lands Väs­by. Vis­sa da­gar – som till ex­em­pel 7–9 de­cem­ber – bör­jar bli ull­bo­ka­de. Men än­nu nns det plats kvar var­je dag.

Två sitt­ning­ar du­kas upp dag­li­gen, den förs­ta kloc­kan 17.30 och den and­ra kloc­kan 0.00. Men det nns plats att för­länga kväl­len i de my­si­ga soff­hör­nor­na vid lob­byn.

Van­ja be­rät­tar att Scan­dics julbord var rik­tigt stort och po­pu­lärt bland Väs­by­bor­na från slu­tet av 1980-ta­let till and­ra hal­van av 1990-ta­let. Minst 2 000 julbord sål­des år­li­gen un­der den här pe­ri­o­den.

– Un­der de se­nas­te åren har vi sett att lo­kal­be­folk­ning­en hit­tar till­ba­ka till oss, sä­ger Van­ja Mar­mang­e­lou. För­ra året ha­de vi 1 200 jul­bords­gäs­ter och i år sat­sar vi på än­nu er. Un­ge­fär hälf­ten av bok­ning­ar­na kom­mer från pri­vat­per­so­ner och fö­re­ta­gen står för den and­ra hal­van. Cir­ka 50 kg skin­ka och 50 kg lax kom­mer att ser­ve­ras vid årets julbord. Det­ta och allt an­nat som det klas­sis­ka jul­bor­det in­ne­hål­ler kan avnju­tas för 465 kro­nor för en vux­en gäst och barn upp till 12 år be­ta­lar 20 kro­nor per år.

I sam­band med jul­bords­be­sö­ket nns det även möj­lig­het att tän­ka på dem som in­te har det så väl ställt. – Vi sam­ar­be­tar med Lions Upp­lands Väs­by och har de­ras jul­klapps­säck i lob­byn. Den fyll­des tre el­ler fy­ra gång­er för­ra året och vi hop­pas på sam­ma na gi­va­ran­da även i år, sä­ger Van­ja.

Scan­dic Upp­lands Väs­by er­bju­der ing­en julshow – men en stäm­nings­full mil­jö och myc­ket gläd­je.

– Ta med dig di­na nä­ra och kä­ra och ett glatt hu­mör så skö­ter vi res­ten, av­slu­tar Van­ja.

Det klas­sis­ka jul­bor­det i he­la sin här­lig­het i Scan­dic Upp­lands Väs­by.

Scan­dic Upp­lands Väs­by har en lång tra­di­tion av julbord. Så här såg an­non­sen ut i BSK-Nytt år 1988.

Van­ja Mar­mang­e­lou, mark­nads­an­sva­rig och re­ser­va­tion ma­na­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.