Par åta­las för grif­te­frids­brott

Viivasbydirekt - - Nyheter -

I no­vem­ber 2015 för­svann den 29-åri­ga Jär­fäl­la­bon och två­barns­mam­man Ma­de­le­ne. I feb­ru­a­ri 2016 hit­ta­des hen­nes kropp in­gju­ten i ett be­tong­block norr om Hagäng­en, Upp­lands Väs­by. Nu åta­las en man och en kvinna för brott mot grif­te­fri­den.

Man­nen har ti­di­ga­re va­rit åta­lad för att ha mör­dat Ma­de­le­ne, men åta­let la­des ned ef­tersom be­vi­sen in­te var till­räck­ligt star­ka. Kvin­nan har va­rit miss­tänkt för brott mot grif­te­fri­den och skyd­dan­de av brotts­ling.

Nu har bå­de man­nen och kvin­nan åta­lats för brott mot grif­te­fri­den, allt­så att ha gju­tit in Ma­de­le­ne i ett be­tong­block ef­ter hen­nes död. Det längs­ta straf­fet som kan ut­dö­mas för det­ta brott är två år.

FO­TO: CHARLOTTE ÅRLING

MINNESPLAT­S. För 29-åri­ga Ma­de­le­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.