Stort lö­neg­lapp för Väs­bys kvin­nor

Viivasbydirekt - - Nyheter - FOTO: MOSTPHOTOS

288 589 kro­nor. Så hög var me­di­a­nin­koms­ten i Upp­lands Väs­by kom­mun 2016, en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån. Men skill­na­den mel­lan Väs­by­kvin­nors och Väs­by­mäns in­komst var så stor som 73 000 kro­nor – li­ka stor som mel­lan Väs­by­bor­nas och Dan­de­rydsbor­nas.

Trots att Väs­by­bor­na långt ifrån top­par lö­ne­li­gan i Stock­holms­om­rå­det, lig­ger vi än­då över riks­snit­tet. Me­di­a­nin­koms­ten i Sve­ri­ges kom­mu­ner var 270 000 kro­nor i fjol, mot Väs­bys 288 589 kro­nor. Det vi­sar pre­li­mi­när sta­tistik från Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB).

Ba­ra sju av lä­nets 26 kom­mu­ner ha­de lägre me­di­a­nin­komst än Väs­by i fjol. Mest i he­la lan­det tjä­na­de Dan­de­rydsbor­na med en me­di­a­nin­komst på 362 000 kro­nor; 73 000 kro­nor mer än Väs­by­bor­na.

– Det bru­kar va­ra un­ge­fär sam­ma kom­mu­ner som lig­ger i top­pen. Dan­de­ryd, Tä­by och Lom­ma har till­hört topp fem den se­nas­te ti­o­års­pe­ri­o­den, sä­ger SCBut­re­da­ren Pe­ter Gärdqvist till ny­hets­by­rån Si­ren.

Skill­na­den mel­lan kvin­nors och mäns i me­di­a­nin­komst i Väs­by är enorm – li­ka stor som skill­na­den mel­lan Väs­by och Dan­de­ryd. Me­dan män­nen i Väs­by tjä­na­de 326 845 kro­nor tjä­na­de kvin­nor­na 253 416, allt­så 73 000 kro­nor mind­re. Vad kan po­li­ti­ker­na gö­ra för att kom­ma till­rät­ta med detta lö­ne­gap? Os­kar We­in­mar (M), op­po­si­tions­råd, an­ser att po­li­ti­ker­na bör se till vad som in­te bör gö­ras. Som att lag­stif­ta om könskvo­te­ring el­ler vinst­be­gräns­ning.

– Kvin­nor dri­ver of­ta fö­re­tag verk­sam­ma i väl­fär­den. Vinst­be­gräns­ning vo­re ett re­ellt hot mot kvin­nors möj­lig­het att ut­veck­la si­na verk­sam­he­ter el­ler växa som che­fer och fö­re­tags­le­da­re, sä­ger Os­kar We­in­mar.

– Lo­kalt i Väs­by har vi kom­mit med ett för­slag om att gö­ra an­sök­ning­ar till kom­mu­na­la tjäns­ter ano­ny­mi­se­ra­de. Med det me­nas att bort­se från namn, kön, ål­der och lik­nan­de och fo­ku­se­ra på er­fa­ren­he­ter och kom­pe­tens. Det skul­le mins­ka ris­ken för ”li­ka barn le­ker bäst”-fe­no­me­net. Vi vill även star­ta ett nät­verk för kvin­nors fö­re­ta­gan­de och le­dar­skap, sä­ger han. Kom­mu­nal­rå­det An­ders Rosén (V) på­pe­kar att ar­bets­mark­na­dens par­ter står för lö­ne­bild­ning­en i för­hand­ling­ar, men att lo­kal­po­li­ti­ker kan gö­ra en del. På kort sikt kan kom­mu­nen in­fö­ra hel­tid som norm och pri­o­ri­te­ra lö­neök­ning­ar i kvin­no­do­mi­ne­ra­de yr­ken med re­la­tivt låg lön, ex­em­pel­vis un­der­skö­ters­kor, barnskö­ta­re och so­ci­al­sek­re­te­ra­re.

– På li­te läng­re sikt kan vi som po­li­ti­ker ar­be­ta med ge­nus­per­spek­tiv och norm­bild­ning. Omsorgs­yr­ken och ar­be­te med män­ni­skor be­hö­ver upp­vär­de­ras. Så kom­mer vi åt de struk­tu­rel­la or­sa­ker­na till lö­ne­ga­pet, sä­ger An­ders Rosén.

På cen­tral ni­vå kan po­li­ti­ker­na på­ver­ka re­gel­verk för för­äld­ra­för­säk­ring, tyc­ker han.

– Jäm­na­re ut­tag mel­lan kö­nen ger lik­vär­di­ga kar­riär­möj­lig­he­ter och där­med jäm­na­re lön. Char­lot­te Årling

LÖNER. Väns­ter­par­ti­et An­ders Rosén an­ser att ar­bets­mark­na­dens par­ter står för lö­ne­bild­ning­en i för­hand­ling­ar, men att lo­kal­po­li­ti­ker kan gö­ra en del. Bland an­nat ge­nom att pri­o­ri­te­ra lö­neök­ning­ar i kvin­no­do­mi­ne­ra­de yr­ken med re­la­tivt låg lön,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.