Hjäl­tar­nas åter­träff på Vik­ba­nan

45 år ef­ter publik­fes­ten och lag SM-gul­det ha­de UVMK:s for­na cross­hjäl­tar åter­träff på Vik­ba­nan. Min­ne­na kring guld­å­ren hand­la­de om allt från över­läg­sen­het och kniv­skarp kon­kur­rens till döds­ru­nor.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström

Ni kanske har sett den gam­la slit­na Vik­ba­nan­skyl­ten. I skogs­dung­en mel­lan E4:an och Stock­holms­vä­gen, näs­tan vid Öh­lins, står den fak­tiskt fort­fa­ran­de kvar. Vis­ser­li­gen li­te sli­ten men än så länge står den upp och vitt­nar om ett styc­ke id­rotts­hi­sto­ria i Upp­lands Väs­by.

Vik­ba­nan, strax ovan­för Brunn­by-Vik, är mo­tocrossens hem­vist. Upp­lands Väs­by mo­tor­klubb har hu­se­rat där sedan 1956 och där har någ­ra av de stol­tas­te ögon­blic­ken i kom­mu­nens id­rotts­hi­sto­ria ut­spe­lat sig.

Vi tar oss till­ba­ka till 60-ta­lets Väs­by. På den ti­den bod­de runt 5 000 in­vå­na­re i den lil­la byn mel­lan Stock­holm och Uppsa­la. Väs­by cent­rum var in­te ens påtänkt och byn till­hör­de fort­fa­ran­de en så kal­lad lands­kom­mun. För­u­tom folk­par­ken och ”korv­mo­j­jen”, fanns det in­te myc­ket här.

Men det fanns en väl­digt bra mo­tor­klubb som sat­te Väs­by på kar­tan. UVMK full­stän­digt do­mi­ne­ra­de mo­tocros­sen och vann åt­ta lag-SM på 60-ta­let. Täv­ling­ar­na loc­ka­de fle­ra tu­sen åskå­da­re och skyl­ten vid nu­va­ran­de E4:an var rikt­mär­ket och re­klam­pe­la­ren.

Fram­gång­ar­na fort­sat­te även in på 70-ta­let och då ha­de fram­förallt ett kom­pis­gäng från ” To­lan” (Odenslun­da) ta­git över som klub­bens fan­bä­ra­re. Den kanske all­ra störs­ta fram­gång­en kom ok­to­ber 1972 då UVMK vann lag-SM hem­ma på Vik­ba­nan in­för stor­publik.

Allt­så för drygt 45 år sedan. Över 16 000 da­gar. Härom veckan sam­la­des det gam­la gäng­et igen för en åter­träff vid gam­la hem­ma­ba­nan.

Det är en av hös­tens sista da­gar. So­ligt, ett par plus­gra­der och friskt. Med fa­cit i hand en av de sista da­gar­na med bar­mark. Fem av de sex som ut­gjor­de guld­la­get har kom­mit hit. Ba­ra Tom­my Jans­son ha­de för­hin­der.

Al­la är äld­re, gi­vet­vis, men min­net tycks det in­te va­ra nå­got stör­re fel på. Histo­ri­er­na av­lö­ser varand­ra om när lil­la Väs­by do­mi­ne­ra­de mo­tocros­sen i Sve­ri­ge. I den taj­ta, men my­si­ga, klubb­lo­ka­len vid Vik­ba­nan flö­dar min­ne­na.

På den ti­den fanns ing­en knat­tecross likt idag. Man var tvung­en att ha kör­kort, va­ra över 16 år och ha lämp­lig­hets­in­ty­get för att få bör­ja kö­ra.

– Man var ju än­då med ti­di­ga­re i klub­ben som flagg­vakt, minns Tor­leif Han­sen som idag hun­nit bli 69 år.

– Jag lyc­ka­des fak­tiskt att tors­ka mitt ”lämp”, träd­gårds­mäs­ta­re Karls­son skvall­ra­de på mig. Men jag är in­te lång­sint, ha ha, sä­ger Hans-Gö­ran Isaks­son.

Fot­bol­len, brott­ning­en och hoc­keyn fanns i kom­mu­nen även då, men mo­tocrossens fram­gång­ar ha­de smit­tat av sig. Många vil­le bör­ja kö­ra. Hans-Gö­ran Isaks­son, Tom­my Jans­son och Tor­leif Han­sen kom­ma al­la från Odenslun­da och fick säll­skap av Run­bygrab­ben Tho­mas Pet­ters­son. En del av den gyl­le­ne ge­ne­ra­tio­nen.

– Vi trä­na­de ex­tremt hårt, vil­ket var ovan­ligt på den här ti­den. Vi sprang i vår egen Ham­mar­by­bac­ke (Apo­teks­sko­gen), kör­de gym­nas­tik och även rug­by med me­di­cin­boll, be­rät­tar 68-åri­ga Tho­mas Pe­ters­son.

– Det var li­te and­ra al­ter­na­tiv som gäll­de på den ti­den. Vi åk­te och trä­na­de ihop jämt. Sak­na­des nå­gon så kol­la­de man döds­an­non­sen i tid­ning­en, sä­ger Tor­leif och skrat­tar.

Det fanns även lo­ka­la hjäl­tar att se upp till in­om klub­ben. Världs­fö­ra­re såsom Rolf Tibb­lin och Åke ”Rys­sen” Törn­blom var fö­re­bil­der för de yng­re Väs­by­sö­ner­na som ock­så vil­le bli bra. Även Gun­nar Nils­son, idag 75 år, var re­dan en eta­ble­rad åka­re och med i guld­la­get-72 som li­te mer ru­ti­ne­rad.

På 60- och 70-ta­let var allt­så UVMK en makt­fak­tor in­om sporten. Mel­lan 1961 och 1976 knep Väs­by tolv lag SM-guld. Med si­na 14 to­talt är mo­tor­klub­ben den mest fram­gångs­ri­ka i Sve­ri­ge.

– Mot­stån­dar­na på täv­ling­ar­na blev snabbt varse att vi var bra, sä­ger Tor­leif och syf­tar på al­la me­dal­jer.

Frestagrab­ben Ar­ne Rund­löf, idag 73 år, var lag- le­da­re för guld­la­get och minns hur snac­ket gick kring mo­tor­klub­ben från Upp­lands Väs­by.

– På en täv­ling i Husqvar­na pra­ta­de ba­ra spea­kern om hur bra vi var och hur över­lägs­na vi var. Det var näs­tan pin­samt, be­rät­tar Ar­ne som idag bor i cen­tra­la Väs­by.

Kon­kur­ren­sen var kniv­skarp i klub­ben.

– Man fick ba­ra ha med ett lag men vi ha­de kun­nat haft fle­ra lag som kun­nat ta me­dalj. Så bra var vi då. Många drog i stäl­let till Ar­lan­da, sä­ger Tho­mas.

– Att vin­na klubb­mäs­ter­ska­pet var näs­tan li­ka svårt som att vin­na SM, minns Hans-Gö­ran.

Vi vri­der till­ba­ka kloc­kan till ok­to­ber 1972. Al­la täv­ling­ar på Vik­ba­nan loc­ka­de stor­publik. En van­lig se­ri­e­täv­ling kun­de det va­ra tvåtu­sen åskå­da­re på plats. Den­na tor­ra ok­to­ber­dag var det upp­skatt­nings­vis mel­lan fem­tu­sen och sjutu­sen. Al­la gär­de­na ne­dan­för Vik­ba­nan var ful­la av bi­lar.

– Folk vall­fär­da­de från he­la byg­den, minns Tho­mas Pet­ters­son.

– Det var tre­dubb­la led med publik längs ba­nan, sä­ger Gun­nar Nils­son.

En som var och tit­ta­de var den då 28-åri­ga Odenslun­da­bör­di­ga Las­se Lin­dell.

– Det var stor till­ström­ning, folk kom från he­la Sve­ri­ge. Att se på mo­tocross var jät­te­pop­pis då, en stor grej, be­rät­tar Las­se och fort­sät­ter:

– Stjär­nan Tor­leif Han­sen drog myc­ket folk ba­ra han och såklart hjälp­te klub­bens

”Käns­lan att vin­na som ett lag var fan­tas­tiskt.”

fram­gång­ar till. Vi var stol­ta över gäng­et och näs­tan al­la var dess­utom från Väs­by.

Lag-SM körs en gång om året, och det är en klass för 250 och en för 500. Man kva­la­de in via se­ri­e­täv­ling och via DM – tog man sig till fi­na­len. Of­tast var det den sista täv­ling­en för året.

Fem åka­re kör­de två heat var och man räk­na­de de fy­ra bäs­ta åkar­nas plats­siff­ror i hea­tet. Lägst to­tal­siff­ra vann. UVMK var fa­vo­ri­ter på hem­ma­ba­nan.

– Skul­le de vin­na var de tvung­na att slå mig, sä­ger Tor­leif som in­di­vi­du­ellt även tog sex SM-guld.

UVMK led­de ef­ter det förs­ta hea­tet.

– Det var mitt förs­ta lagSM så det var stor press. Jag tog mig i mål som åt­ta, Tom­my blev trea el­ler fy­ra och Tor­leif vann, be­rät­tar Tho­mas Pet­ters­son.

För and­ra året i rad, och det då ti­on­de i ord­ning­en, tog UVMK guld i lag-SM 250-ku­bik.

– Att vin­na i lag är spe­ci­ellt, be­rät­tar Gun­nar Nils­son som trots att han in­te är från kom­mu­nen blev ”årets Väs­by­id­rot­ta­re” 1969.

Ar­ne fyl­ler på:

– Käns­lan att vin­na som ett lag var fan­tas­tiskt. Och det på hem­ma­plan. Helt un­der­bart.

Gul­det fi­ra­des på Scan­dic Jär­va krog och ef­ter 1972 tog UVMK yt­ter­li­ga­re fy­ra guld. Dess­utom ha­de grab­bar­na en­skilt många fram­gång­ar, men ef­ter gul­det 1983 eb­ba­de de störs­ta fram­gång­ar­na ut.

Det finns många för­kla­ring­ar var­för, men det ryms in­te här. Istäl­let frä­scha­de vi upp min­net då UVMK var bäst och för evigt skrev in sig i histo­rie­böc­ker­na. Nå­got som al­la i ”byn” ska va­ra stol­ta över.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

BÅGEN. Husqvar­na var en van­lig mo­tocrosscy­kel för UVMK:ar­na på 60- och 70-ta­let.

GULD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.