Till det­ta val är det mer jäm­vikt på kön.

Ann-Christin Frick­ner (C) om köns­för­del­ning­en på par­ti­ets val­sed­lar.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Hälf­ten kvin­nor och hälf­ten män i verk­lig­he­ten – men hur ser det ut i po­li­ti­ken? Väs­bys par­ti­er är i full färd med att väl­ja ut vil­ka namn de ska ha på si­na val­sed­lar 2018. Och män­nen har in­te en själv­klar plats i top­pen.

Med tio må­na­der kvar till kom­mu­nal­va­let är det dags för par­ti­er­na att be­stäm­ma vil­ka namn de ska ha på si­na val­sed­lar – och om de ska va­ra män el­ler kvin­nor. Många par­ti­er vill ha jämn köns­för­del­ning men könskvo­te­ring är in­te nå­got för al­la.

In­för va­let 2014 var Cen­ter­par­ti­et och Folk­par­ti­et (nu Li­be­ra­ler­na) de en­da par­ti­er­na som in­te ha­de jämn köns­för­del­ning, allt­så 40/60 el­ler jäm­na­re, på si­na val­sed­lar. Cen­ter­par­ti­et ha­de 74 pro­cent kvin­nor samt en kvin­na som topp­namn.

– För­ra va­let ha­de vi fort­fa­ran­de kvin­nor som vil­le ta ett steg in i po­li­ti­ken. Dels ut­i­från att vi är ett par­ti som har le­dan­de kvin­nor (ing­et glas­tak), dels ut­i­från vå­ra sak­frå­gor. Därav ut­fal­let, sä­ger grupple­da­ren Ann-Christin Frick­ner (C).

In­för va­let 2018 är Cen- ter­par­ti­ets val­se­del re­dan klar. Den top­pas även den­na gång av en kvin­na, men lis­tan är ut­jäm­nad till hälf­ten män och hälf­ten kvin­nor. Kom­pe­tens, bak­grund, kön, ål­der samt par­ti­ets råd­gi­van­de med­lems­om­röst­ning har vägts in. En möj­lig­gö­ran­de fak­tor har va­rit ett stort med­lemsupp­sving de se­nas­te åren. – Till det­ta val är det mer jäm­vikt på kön, men ti­di­ga­re kri­te­ri­er har vägts in, sä­ger Ann-Christin Frick­ner.

Li­be­ra­ler­na är in­te kla­ra med sin lis­ta in­för kom­man­de val, men jäm­ställd­hets­pro­ble­ma­ti­ken häng­er över dem. Till skill­nad mot Cen­ter­par­ti­et har de brist på kvin­nor.

– Vi för­sö­ker så gott det går, sä­ger no­mi­ne­rings­kom­mit­téns ord­fö­ran­de Ei­la Brom­me (L). Vi har för­sökt att gö­ra det så jämnt som möj­ligt, men det har ba­ra in­te gått. Då har vi för­sökt kom­pen­se­ra med ex­em­pel­vis två kvin­nor i topp. Må­let är varan­nan kvin­na, varan­nan man, men vi kom­mer in­te fram till det. Det som är vik­tigt är att det är jämnt högt upp på lis­tan.

Tre par­ti­er ha­de ex­akt 50/50 i köns­för­del­ning på si­na val­sed­lar 2014 och av-

ser ha det även 2018.

– En jämn köns­för­del­ning är själv­klar för Väs­bys bäs­ta, som dess­utom strä­var ef­ter att val­se­deln skall re­pre­sen­te­ra Väs­by­bor­nas sam­man­sätt­ning av­se­en­de ål­der, bak­grund, in­tres­se­om­rå­de och så vi­da­re, sä­ger ord­fö­ran­den Pey­man Re­za­pour (VB).

– Vi har an­vänt oss av var­vad lis­ta jät­te­länge. Jag är helt över­ty­gad om att vi kom­mer att ha det även till va­let 2018. Men vi är in­te kla­ra med lis­tan än, så jag kan in­te sva­ra på om den top­pas av en man el­ler kvin­na, sä­ger Van­ja Ed­vins­son (S) i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas val­kom­mit­té.

– Väns­ter­par­ti­et är ett fe­mi­nis­tiskt par­ti, i bå­de po­li­tik och struk­tur, som all­tid strä­var ef­ter en jäm­lik re­pre­sen­ta­tion. De är nå­got som ock­så syns på vå­ra val­sed­lar, där det en­ligt stad­gar­na skall va­ra minst 50 pro­cent kvin­nor, sä­ger ord­fö­ran­den Ka­mal Sch­taie (V).

För att yt­ter­li­ga­re sä­ker­stäl­la den­na ba­lans säk­rar par­ti­et all­tid upp med två kvin­nor i rad ifall första­nam­net är en man.

– Och sedan var­var vi män och kvin­nor. Det­ta för att even­tu­el­la av­hopp in­te skall rub­ba ba­lan­sen med 50–50 pro­cent, sä­ger Ka­mal Sch­taie.

Bå­de Krist­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et sik­tar på en jäm­ställd val­se­del näs­ta år.

– Vi har för av­sikt att val­se­deln ska va­ra jäm­ställd. Nå­gon pro­cent hit el­ler dit kan det nog skil­ja be­ro­en­de på vil­ka per­so­ner som vill var med på val­se­deln, sä­ger Krist­de­mo­kra­ter­nas ord­fö­ran­de Lars Thunkrans (KD).

– Liksom ti­di­ga­re år kom­mer vi att ef­ter­strä­va en jämn köns­för­del­ning, sä­ger Lennart Ol­sen (MP).

Mo­de­ra­ter­na har ett för­slag till lis­ta 2018. Där är 54 pro­cent kvin­nor och 46 pro­cent män och lis­tan top­pas av op­po­si­tions­rå­det Os­kar We­in­mar. Men i topp tio är det lång­t­i­från jämställt, med 70 pro­cent kvin­nor. I topp tju­go är män­nen än­nu mer säll­syn­ta med 75 pro­cent kvin­nor.

Har Mo­de­ra­ter­na svårt att re­kry­te­ra kan­di­da­ter som är män?

– Nej det är in­te min bild. Jag vet att vi har duk­ti­ga och driv­na kvin­nor som ock­så har gjort bra ifrån sig i med­lem­mar­nas ”prov­val”. Vår grund­läg­gan­de syn är att man ska be­fordras ut­i­från kom­pe­tens – in­te ut­i­från kön. Men jag kan in­te helt sva­ra på no­mi­ne­rings­kom­mit­téns ställ­nings­ta­gan­den då jag in­te har va­rit del av den, sä­ger grupple­da­ren Os­kar We­in­mar. Charlotte Årling

FOTNOT: PIRATPARTI­ET DELTOG I KOM­MU­NAL­VA­LET 2014 MEN HAR UPPLÖSTS. VI HAR UTAN FRAMGÅNG SÖKT SVERIGEDEM­OKRATERNA OCH MEDBORGERL­IG SAMLING.

JÄMSTÄLLT. Var det på de fles­ta av val­sed­lar­na 2014, men Cen­ter­par­ti­et stack ut med näs­tan tre fjär­de­de­lar kvin­nor och en fjär­de­del män på sin lis­ta.

Ann-Christin Lars­son Frick­ner (C).

Pey­man Re­za­pour (VB).

Lennart Ol­sen (MP).

Os­kar We­in­mar (M).

Ka­mal Sch­taie (V).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.