Kam­panj för schys­ta­re katt­liv

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Charlotte Årling charlotte.ar­[email protected]­rekt­press.se

För­e­ning­en ”Räd­da kat­ter­na” le­tar ef­ter kat­ter att ka­stre­ra i Väs­by. De har fått en stör­re do­na­tion som är öron­märkt för just det­ta. – Det finns så många ägar­lö­sa kat­ter som går om­kring, ho­nor som fö­der kull ef­ter kull som ing­en vill ha. Det är ett väl­digt plåg­samt liv, sä­ger re­pre­sen­tan­ten Ul­la-Sti­na Kronqvist.

Öronskabb, in­älvs­mask och sår som ing­en tit­tar till. Någ­ra en­sta­ka av de ägar­lö­sa kat­ter som bor i sop­rum, vid som­mar­stu­gor och i ko­lo­ni­om­rå­den mår ka­non­bra. Men det fles­ta le­ver ett hårt liv.

– Ho­nor som går ute fö­der kull ef­ter kull som ing­en vill ha. Det är ett väl­digt plåg­samt liv. Det är näs­tan ba­ra han­kat­ter som över­le­ver ute; ho­nor­na dör un­dan för att det är väl­digt tungt att fö­da så många kul­lar, sä­ger Ul­la-Sti­na Kronqvist som är en­ga­ge­rad i för­e­ning­en Räd­da kat­ter­na.

Det är in­te i förs­ta hand ägar­lö­sa ute­kat­ter som för­e­ning­en är ute ef­ter i sin ka­stre­rings­kam­panj. De vill sna­ra­re för­hind­ra att fler ägar­lö­sa kat­ter föds. Många äga­re lå­ter si­na fyr­ben­ta pälsk­ling­ar springa ut­om­hus trots att de in­te är ka­stre­ra­de. Ris­ken är då att de pa­rar sig med and­ra ute­kat­ter och att oöns­ka­de kul­lar föds.

För att kom­ma åt pro­ble­met er­bju­der för­e­ning­en nu katt­ä­ga­re gra­tis ka­stre­ring, id­märk­ning och re­gi­stre­ring av de­ras kat­ter på Väs­by djur­sjuk­hus. Mål­grup­pen är äga­re som in­te har råd el­ler av an­nan an­led­ning in­te kan ka­stre­ra sin katt. Men även per­so­ner som ma­tar en katt som de tror är ägar­lös och som de tän­ker fort­sät­ta att ma­ta.

– Det här är för att stäv­ja an­ta­let ägar­lö­sa kat­ter. Kattstal­len är ful­la. Det kom­mer larm på larm om upp­hit­ta­de kat­ter, sä­ger Ul­la-Sti­na Kronqvist.

Kam­pan­jen har gjorts möj­lig ge­nom en stör­re, pri­vat do­na­tion. Kvin­nan som har skänkt peng­ar­na har öron­märkt dem för just ka­stre­ring.

– Hon har själv ge­nom al­la år lå­tit ka­stre­ra pri­vat­per­so­ners kat­ter, ge­nom an­non­se­ring. Men nu har hon gjort det i så många år och hon or­kar in­te läng­re. Nu skän­ker hon en stor klump­sum­ma peng­ar till en för­e­ning som kan gö­ra det i stäl­let för hen­ne. Hon blev tip­sad om oss av Dju­rens rätt, be­rät­tar Ul­la-Sti­na Kronqvist och av­slu­tar:

– Vi vet in­te hur snabbt vi kom­mer att nå ut till katt­ä­gar­na. Vi tror att kam­pan­jen kom­mer att fort­sät­ta till och med vå­ren. Men peng­ar­na ska an­vän­das.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

UPPHITTAD. 17-åri­ga kat­ten Pep­si hit­ta­des som tre­må­na­ders kat­tunge vid tax­ista­tio­nen i Väs­by. Hon har bott hos Ul­la-Sti­na Kronqvist sedan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.