Nystart för Ju­lia i Uppsa­la

Viivasbydirekt - - SPORT -

Ju­lia Ek­holm by­ter da­mall­svens­kan mot eli­tet­tan. Ef­ter en mo­tig sä­song i Ham­mar­by med li­te spel­tid – star­tar mitt­bac­ken nu om i Uppsa­la.

– Jag har fått en stor nytänd­ning, sä­ger hon om klub­by­tet.

Mitt­bac­ken Ju­lia Ek­holm slog ige­nom på all­var sä­song­en 2015. Hon var då or­di­na­rie i mo­der­klub­ben BSK:s back­lin­je i eli­tet­tan och den som­ma­ren var hon även en kug­ge i det F19-lands­lag som vann EM-guld i Is­ra­el. En stor be­drift och ett min­ne för li­vet.

Där­ef­ter vär­va­des Ju­lia till AIK och gjor­de tio mat­cher för svart­gult i da­mall­svens­kan. 2016 val­de hon att plug­ga och spe­la fot­boll i Flo­ri­da, un­der som­mar­lo­vet spe­la­de hon även ett gäng mat­cher för Ham­mar­by.

In­för för­ra sä­song­en val­de Ju­lia att skri­va på för just Ham­mar­by. Men ti­den i da­mall­svens­ka Ba­jen 2017 blev in­te vad Boll­stanästje­jen ha­de tänkt sig.

– Det var in­te en av mi­na bäs­ta sä­song­er. Jag mis­sa­de en del i bör­jan på grund av en knä­ska­da, men var till­ba­ka till 110 pro­cent till som­ma­ren, be­rät­tar Ju­lia som även spe­la­de U20-VM 2016. Men när hon väl var fit igen lyc­ka­des 21-åring­en ald­rig slå sig in i mitt­lå­set i sö­der­gäng­et.

– Det var stor kon­kur­rens och mi­na kon­kur­ren­ter på min po­si­tion gjor­de det fan­tas­tiskt bra. Det var ju såklart trå­kigt för egen del, jag tyc­ker kanske att jag bor­de fått li­te me­ra spel­tid. Men det var otro­ligt bra trä­ning och det gav än­då myc­ket att va­ra där.

Det blev blott två in­hopp i det Ham­mar­by som, nå­got över­ras­kan­de, blev sjua för­ra året.

– För min del var det ett tyng­re år än ti­di­ga­re och jag ha­de ju kun­nat ut­veck­las mer med spel­tid. Men man mås­te ha ”svac­kor” ock­så, det är en er­fa­ren­het för kar­riä­ren.

I stäl­let för högs­ta se­ri­en väl­jer Ju­lia i år att ” bör­ja om” i eli­tet­tan. IK Uppsa­la Fot­boll, ti­di­ga­re Si­ri­us, lyc­ka­des loc­ka till sig mitt­bac­ken ti­di­ga­re i ja­nu­a­ri.

– Jag har trä­nat någ­ra vec­kor här och det känns som helt rätt be­slut att kom­ma hit. Jag vill ha spel­tid för att kun­na ut­veck­las och då pas­sa­de Uppsa­la bra, sä­ger Ju­lia som pend­lar från hem­met i Boll­stanäs. Uppsa­la gjor­de det okej 2017 och blev åt­ta i näst högs­ta se­ri­en. I år sneg­lar upp­länds­kor­na upp­åt i ta­bel­len.

– Ja, de gör en sats­ning i eli­tet­tan och vill va­ra med i top­pen 2018. Jag tyc­ker Uppsa­la har vär­vat bra hit­tills och la­get ser väl­digt bra ut.

”Jag tror det blir ett rik­tigt bra år.”

Du by­ter högs­ta se­ri­en mot eli­tet­tan, tyc­ker du att du by­ter ner dig?

– Egent­li­gen in­te, eli­tet­tan är en bra se­rie. Jag tyc­ker sna­ra­re att det är en möj­lig­het att kanske 2019 ta mig upp­åt igen. Vad hop­pas du på den­na sä­song?

– Jag hop­pas att vi är med och figh­tas om en all­svensk plats. Det vo­re su­per­kul att slåss i top­pen, det är min och la­gets mål­sätt­ning. Jag tror det blir ett rik­tigt bra år, jag har fått en stor nytänd­ning.

Ju­li­as mång­å­ri­ga lag­kam­rat Ju­lia Zi­gi­ot­ti Ol­me blir kvar i Ba­jen i år. För­ra sä­song­en blev BSK-pro­duk­ten la­gets bäs­ta mål­skytt (åt­ta mål). An­ders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.