Ny­ska­pan­de trio spe­lar old school

På tors­dag upp­trä­der den ny­ska­pan­de folk­mu­siktri­on Be­a­ta Bermu­da på Mes­sing­ens kul­turlunch. En av med­lem­mar­na är en tvät­täk­ta Väs­by­bo, den pri­sa­de vi­o­li­nis­ten Han­na An­ders­son.

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER - FO­TO: ISABELLA STAHL

Född på Löwet, upp­vux­en i Smed­by och Run­by och nu­me­ra bo­satt i cen­tra­la Väs­by. Han­na An­ders­son, 32, har med någ­ra få års un­dan­tag bott här i he­la sitt liv. När hon var li­ten bod­de fa­mil­jen tre år i Moskva; det var där hon bör­ja­de spe­la fi­ol. Se­dan dess har hon ald­rig slu­tat.

– Jag skul­le in­te sä­ga att jag kom­mer från en mu­si­ker­fa­milj. Men pap­pa spe­lar mun­spel och flöjt, och mam­ma dri­ver Pic­chus café och är en­ga­ge­rad i Gyck­lar­na. Så det finns ett stort, stort kul­tur­in­tres­se, sä­ger Han­na An­ders­son.

Hon gick Väs­by mu­sik­klas­ser och se­dan Söd­ra la­tin in­ne i stan, för att ut­veck­la sitt fi­ol­spel. Sam­ti­digt un­der­vi­sa­des hon på Väs­by mu­sik­sko­la. I gym­na­si­et var hon in­ställd på att hål­la på med klas­sisk mu­sik, men ef­ter stu­den­ten vil­le hon ta ett ”friår” och plug­ga folk­mu- sik, för hen­nes egen skull. Se­dan dess har det ba­ra rul­lat på med ut­bild­ning­ar och spel­ning­ar.

– Jag in­såg att det är det­ta jag vill gö­ra. Jag vill in­te gå till­ba­ka till klas­siskt, även om jag kan roa mig med det hem­ma. Var­för? – Jag tror att det är nå­got med sam­spe­let, att du själv styr över det du vill spe­la och hur du vill spe­la. Mö­te­na sker på ett an­nat sätt än i en or­kes­ter och det är stör­re konst­när­lig fri­het. In­die- och folk­mu­sik­ban­det Be­a­ta Bermu­da bil­da­des 2011 när Han­na An­ders­son gick på Kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan i Stock­holm. Tri­on spe­lar bå­de tra­di­tio­nell folk­mu­sik och skri­ver eg­na lå­tar och sång­tex­ter. Bud­ska­pet är an­ti­na­tio­na­lis­tiskt, an­ti­ra­sis­tiskt och fe­mi­nis­tiskt.

– Folk­mu­sik har ge­nom åren an­vänts som slag­trä av na­tio­na­lis­tis­ka kraf­ter som nå­got ur­ty­piskt svenskt. Men folk­mu­sik är en tra­di­tion i stän­dig för­änd­ring, det är fol­kets mu­sik. Vi tar till oss av allt som kom­mer hit till Sve­ri­ge. Som när vi hör su­per­häf­tig mu­sik från Po­len och tar in det, och det blir pols­ka. Det ses som ur­ty­pisk folk­mu­sik i dag.

Jag in­såg att det är det­ta jag vill gö­ra.

Nu är de ak­tu­el­la med sin and­ra ski­va, ”Old school ses­sions”.

– ”Old school,” så som man kanske tän­ker sig folk­mu­sik. Och så är ski­van in­spe­lad i ett gam­malt skol­hus i Häl­sing­land.

På tors­dag ploc­kar de ut det bäs­ta till en lunch­kon­sert i Mes­sing­en.

– Det ska bli kul att spe­la här; jag har hört att det bru­kar va­ra väl­be­sökt. Jag hop­pas att det blir det när vi kör ock­så. Char­lot­te Årling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.