Ny lis­ta: Räk­na på pris­ra­set

Viivasbydirekt - - BOSTAD - FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

När siff­ror­na för 2017 slås ihop står det klart att det är en tyd­lig pris­ned­gång på Stock­holms bo­stads­mark­nad. Det finns sto­ra lik­he­ter med Gre­kland­s­kri­sen 2011.

Pris­ned­gång­en på Stock­holms bo­stads­mark­nad smyg­star­ta­de ef­ter som­ma­ren 2017 och har på­gått på all­var i fy­ra må­na­der.

När pris­ut­veck­ling­en un­der 2017 sam­man­fat­tas fram­trä­der en tyd­lig pris­ned­gång för bo­stads­rät­ter (-5,7 pro­cent) och till viss del även vil­lor (-0,73 pro­cent) i Stock­holm.

En­ligt Per-Ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef på Svensk Mäklar­sta­tistik, finns det ing­et som ty­der på att en upp­gång är nä­ra fö­re­stå­en­de. Sjun­kan­de priser lär fort­sät­ta i åt­minsto­ne fem, sex må­na­der.

– Det ha­de va­rit myc­ket för­vå­nan­de med en vänd- ning nu. Vi ser sam­ma ten­den­ser nu som un­der ”Leh­mank­ra­schen” 2009 el­ler den så kal­la­de ”Gre­kland­s­kri­sen” 2011, sä­ger han. 2009 höll Leh­mank­ra­schen i 13–14 må­na­der, Gre­kland­s­kri­sen 2011 på­gick i cir­ka åt­ta må­na­der.

Men en­ligt Per-Ar­ne San­de­gren är det fel­ak­tigt att ta­la om kris el­ler krasch i Stock­holm just nu.

– Ja, det tyc­ker jag. Ef­ter fle­ra års upp­gång är det högst nor­malt att mark­na­den pla­nar ut el­ler går ner­åt. Allt an­nat är orim­ligt, sä­ger han. Det finns dock nå­got som för­vå­nar i sta­tisti­ken. Trots att ut­bu­det är fort­satt stort och pri­ser­na går ner har an­ta­let ge­nom­för­da köp ökat, jäm­fört med sam­ma pe­ri­od fö­re­gå­en­de år.

– Det här är in­tres­sant. An­ta­let av­slu­ta­de af­fä­rer har in­te mins­kat, sna­ra­re är ten­den­sen den mot­sat­ta. Mäkla­re vitt­nar om att det in­te är sam­ma tryck på mark­na­den men sam­ti­digt är det sam­ma vo­ly­mer som säljs som vid sam­ma mät­pe­ri­od för­ra året, sä­ger Svensk Mäklar­sta­tis­tiks ana­lys­chef Per-Ar­ne San­de­gren.

Det är högst nor­malt att mark­na­den pla­nar ut. Allt an­nat är orim­ligt.

Mi­chael Toll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.