ÅTERBLICKE­N. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Viivasbydirekt - - Hej Väsby -

... be­slu­ta­de lands­ting­et att läg­ga ner nära­ku­ten på Löwen­ströms­ka sjuk­hu­set i Upp­lands Väs­by och i stäl­let upp­hand­la en nära­kut i Sol­len­tu­na. Men hop­pet om Löwet är in­te ute. Lä­net ska ha to­talt tolv nära­ku­ter. Tio av dem har re­dan fått sin be­stäm­da pla­ce­ring. Löwet är in­te en av plat­ser­na. Två nära­ku­ter åter­står att lo­ka­li­se­ras och Krist­de­mo­kra­ter­na har lo­vat att dri­va att en av dem ska pla­ce­ras på Löwet. Lo­kalt i Väs­by har kom­mun­po­li­ti­ker­na från bå­de Al­li­an­sen och de röd­grö­na ar­be­tat för det­ta.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.