Snabbut­red­ning av enk­la brott

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Po­lis­om­rå­de Stock­holm nord star­tar på för­sök snabbut­red­ning­ar av ”enkla­re” brott såsom ska­de­gö­rel­se och ringa bu­tiks­stöld. Nor­malt tar des­sa 22–23 vec­kor att ut­re­da och fö­ra till dom­stol, men ett för­änd­rat ar­bets­sätt ska sän­ka ti­den till 2–6 vec­kor. Fler ären­den ska kun­na slut­fö­ras di­rekt på brotts­plat­sen el­ler in­om en kor­ta­re tid ef­ter in­gri­pan­det.

– Det­ta är en vik­tig stra­te­gi i ar­be­tet ock­så mot den grova brotts­lig­he­ten, ef­tersom den snab­ba­re lag­fö­ring­en ska­par tid till and­ra brotts­ty­per och att fö­re­byg­ga brott bland unga som på­bör­jar en kri­mi­nell kar­riär, sä­ger po­lis­om­rå­des­chef Pa­trick Ung­sä­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.