Sam­ar­be­te för tak över hu­vu­det

Väs­by­bor­na Ro­ger Ran­ta och Jo­han Holste­ins­son en­ga­ge­rar sig för att hjäl­pa al­ko­ho­lis­ter och dro­gan­vän­da­re att kom­ma på föt­ter igen och få tag på bo­stad. Nu får de hjälp av Cen­ter­par­ti­et att dri­va frå­gan po­li­tiskt.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Bå­da är själ­va nykt­ra al­ko­ho­lis­ter. Nu hjäl­per Ro­ger Ran­ta och Jo­han Holste­ins­son and­ra miss­bru­ka­re att få en nystart i li­vet.

– Det gäl­ler att hjäl­pa and­ra, att ge till­ba­ka till sam­häl­let, sä­ger Jo­han Holste­ins­son.

A och O för att und­vi­ka att fal­la till­ba­ka i miss­bruk är sta­bi­li­tet. Jobb – och ett hem.

– Tak över hu­vu­det, kun­na an­das, kun­na slapp­na av, sä­ger Jo­han Holste­ins­son.

De har via medborgarf­örslag och so­ci­a­la me­di­er tryckt på för att kom­mu­nen ska hjäl­pa ex-miss­bru­ka­re att få tag på bo­stad. I dag är det många som går ige­nom kom­mu­nens be­hand­lings­pro­gram men se­dan ham­nar på ga­tan igen, ef­tersom de har så då­li­ga för­ut­sätt­ning­ar på bo­stads­mark­na­den.

– Som det ser ut nu så mo­ti­ve­rar jag dem att kom­ma ur sitt miss­bruk; de blir upploc­ka­de av kom­mu­nens stöd­bo­en­de 96:an där de får hjälp och bor i sex till tolv må­na­der; se­dan skic­kas de ut på ga­tan igen. An­ting­en dör de, el­ler så kom­mer de till mig igen. Kom­mu­nen har jät­te­bra be­hand­lings­per­so­nal, men det känns så bort­kas­tat, sä­ger Ro­ger Ran­ta. Nu har Ann-Christin L Frick­ner (C) lyss­nat på Jo­han Holste­ins­sons och Ro­ger Ran­tas för­slag för att för­bätt­ra den so­ci­a­la trygg­hetsked­jan i kom­mu­nen, och har skic­kat in dem som en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge.

För­sla­gen in­klu­de­rar möj­lig­he­ten att köa till bo­stä­der som i dag är rik­ta­de åt ny­an­län­da, ut­re­da möj­lig­he­ten till fas­ta plat­ser på här­bär­gen och ut­re­da be­ho­vet av fler ut­sluss­nings­lä­gen­he­ter.

– Med det här för­sla­get, till­sam­mans med den per­so­nal vi har här i kom­mu­nen, så skul­le Väs­by lig­ga längst fram i miss­brukar­vår­den i Sve­ri­ge, sä­ger Ro­ger Ran­ta.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

INSATSER. Jo­han Holste­ins­son (till väns­ter) får stöd för in­ten­tio­ner­na i sitt medborgarf­örslag om att hjäl­pa ex-miss­bru­ka­re med bo­en­de. Här med Ro­ger Ran­ta och Ann-Christin L Frick­ner (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.