Väs­bys ud­da reg­plå­tar

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se 070-78 72 075

Bris­ten på so­ci­al­sek­re­te­ra­re är så stor att so­ci­al­kon­to­ret för­ra året la­de 26,3 mil­jo­ner kro­nor på kon­sult­tjäns­ter och in­hyrd per­so­nal.

– Vi bud­ge­te­rar för per­so­nal­kost­na­der och om vi se­dan in­te får in or­di­na­rie per­so­nal så an­li­tas kon­sul­ter, sä­ger so­ci­al­che­fen Bar­bro Jo­hans­son.

Me­dan Upp­lands Väs­by kom­mun som hel­het gjor­de en vinst på 59 mil­jo­ner i fjol, drygt 13 mil­jo­ner kro­nor hög­re än bud­ge­te­rat, gick so­ci­al- och äld­re­nämn­den back med 9,6 mil­jo­ner kro­nor

en störs­ta bud­getav­vi­kel­sen stod kon­sult­kost­na­der för. Det rå­der en skri­an­de brist på so­ci­al­sek­re­te­ra­re och för att kla­ra av upp­dra­get hyr kom­mu­nen in per­so­nal, vil­ket är dy­ra­re än att ha fast an­ställ­da. Un­der 2017 upp­gick sum­man till 26,3 mil­jo­ner kro­nor.

– Det stäm­mer att vi to­talt på so­ci­al- och om­sorgs- kon­to­ret har hyrt in che­fer och med­ar­be­ta­re un­der 2017 för 26,3 mil­jo­ner kro­nor, be­kräf­tar so­ci­al­che­fen Bar­bro Jo­hans­son. Ni räk­nar med att kon­sult­kost­na­der­na ska mins­kas från 15 mil­jo­ner kro­nor 2017 till 6,3 mil­jo­ner kro­nor 2018. Räk­nar ni med att den to­ta­la kost­na­den för in­hyrd per­so­nal och kon­sul­ter ska mins­ka? Med hur myc­ket?

– Vårt ar­be­te fram­åt byg­ger på att vi ska mins­ka in­hyrd per­so­nal och i stäl­let se till att an­stäl­la per­so­nal. Vi har ett på­gåen­de ar­be­te med det­ta och har re­dan an­ställt fle­ra per­so­ner på va­kan­ta tjäns­ter. Vis­sa har re­dan till­trätt si­na tjäns­ter och and­ra kom­mer att gö­ra det un­der vå­ren. Där­för är vår upp­skatt­ning att vårt be­hov av kon­sul­ter ska mins­ka och där­med ock­så vå­ra kost­na­der. I vår hand­lings­plan för bud­get i ba­lans har vi där­för gjort be­räk­ning­ar på det­ta ut­i­från någ­ra av de en­he­ter som haft störst be­hov av att an­li­ta kon­sul­ter. Men vi har . ing­en egent­lig bud­get för kon­sul­ter, ut­an vi bud­ge­te­rar för per­so­nal­kost­na­der och om vi se­dan in­te får in or­di­na­rie per­so­nal så an­li­tas kon­sul­ter, sä­ger Bar­bro Jo­hans­son.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

SOCIALCHEF. Bar­bro Jo­hans­son, socialchef i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.