Gra­tis sim­sko­la åt al­la i för­sko­le­klass

Viivasbydirekt - - Nyheter - FOTO: MOSTPHOTOS

Al­la Väs­bys för­sko­le­klas­ser ska kun­na er­bju­das kost­nads­fri si­m­un­der­vis­ning i år. Sta­ten de­lar näm­li­gen ut 300 mil­jo­ner kro­nor i stats­bi­drag och Väs­bys del är 1,4 mil­jo­ner kro­nor.

300 mil­jo­ner kro­nor för­de­las mel­lan lan­dets kom­mu­ner­na så att de kan er­bju­da av­gifts­fri sim­sko­la för ele­ver i för­sko­le­klass (sex­å­ring­ar) un­der 2018.

Upp­lands Väs­by kom­mun till­de­las näs­tan 1,4 mil­jo­ner kro­nor me­dan ex­em­pel­vis Vallentuna kom­mun får 1,3 mil­jo­ner kro­nor, Sol­len­tu­na kom­mun 2,6 mil­jo­ner kro­nor och Sig­tu­na kom­mun 1,5 mil­jo­ner kro­nor. Bak­grun­den är att sim­kun­nig­he­ten i dag är ojämn; det är van­li­ga­re att barn med so­cio­e­ko­no­miskt sva­ga­re bak­grund in­te kan sim­ma. Att lä­ra barn att sim­ma är en vik­tig del av kom­mu­ner­nas folk­häl­so­ar­be­te.

För att upp­nå ett god­känt be­tyg i äm­net id­rott och häl­sa i års­kurs 9 ska ele­ver­na be­härs­ka oli­ka simsti­lar och ha kun­ska­per om bad­vett och han­te­ring av nödsi­tu­a­tio­ner. Bi­dra­get till gra­tis si­m­un­der­vis­ning i för­sko­le­klass syf­tar till att ele­ver­na ska upp­nå god vat­ten­ba­na och ha bätt­re för­ut­sätt­ning­ar in­för fram­ti­da si­m­un­der­vis­ning i sko­lan.

Char­lot­te Årling SIMKUNNIGH­ET. Är vik­tigt, an­ser re­ge­ring­en som an­slår 300 mil­jo­ner kro­nor för att barn i för­sko­le­klass ska kun­na få kost­nads­fri si­m­un­der­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.