V

Viivasbydirekt - - Bostad -

i är oli­ka, vi män­ni­skor. Det finns de som tyc­ker det är avslapp­nan­de och gans­ka här­ligt att få fe­ja runt hem­ma och gö­ra rent och fint. Sen finns det själv­klart de som kän­ner det mot­sat­ta; att en vår­städ­ning in­te di­rekt är en av de mest fröj­de­ful­la ak­ti­vi­te­ter­na.

Oav­sett vil­ken grupp du till­hör finns det råd och tips som kan hjäl­pa dig när stor-ren­gö­ring­en hem­ma än­då är ett fak­tum, och de tänk­te vi ge här. In­nan du bör­jar kan det va­ra bra att ha pla­nen klar för sig. Ris­ken är an­nars att du bör­jar stä­da på fem oli­ka stäl­len sam­ti­digt, och då tar det of­tast läng­re tid än om du stä­dar mer me­to­diskt.

Ef­ter att du tänkt ige­nom städ­pla­ne­ring­en är det bra att bör­ja med att ren­sa ut allt du in­te läng­re vill ha el­ler be­hö­ver.

Gå ige­nom ditt hem, rum för rum, och ploc­ka un­dan allt som du fak­tiskt var­ken tyc­ker om el­ler an­vän­der. Välj se­dan om det du sam­lat ihop ska skän­kas el­ler släng­as.

Kud­dar­na i var­dags­rums­sof­fan och mat­tor i hem­met har se­dan för­ra stor­städ­ning­en hun­nit sam­la på sig en del smuts och kvals­ter. Där­för mår de bra av att tas ut i fris­ka luf­ten för att väd­ras och än­nu hell­re pis­kas om det finns möj­lig­het. Det­sam­ma gäl­ler täc­ken, kud­dar och madras­sen från sov­rum­met.

När det gäl­ler möb­ler kan du i stäl­let för att damm­su­ga få­töl­jer och sof­for läg­ga ett fuk­tigt la­kan ovan­på mö­beln och se­dan slå med matt­pis­ka.

Då yr in­te dam­met runt i rum­met ut­an sam­las i stäl­let i la­ka­net som se­dan slängs i tvät­ten. När du nu kom­mit i gång och ta­git tag i de stör­re möb­ler­na i hem­met kan du gå över till att dammtor­ka de ytor där damm lätt sam­las. Ta un­dan pryd­nads­sa­ker­na i hyl­lor och skåp, tor­ka av dem med en våt tra­sa el­ler damm­vip­pa, se till att ytan de stod på är ren och fin och ställ se­dan till­ba­ka dem.

Tor­ka lis­ter vid tak och golv in­nan du går över till golvren­gö­ring­en. Vill du va­ra sä­ker på att damm in­te yr runt i ditt hem så an­vänd en torr mopp av mik­ro­fi­ber istäl­let för damm­su­ga­re.

Är di­na golv i stör­re be­hov av en or­dent­lig ren­gö­ring – an­vänd så­pa och fuk­tig mopp. Ef­ter att allt det­ta är gjort i al­la hem­mets rum är det kö­ket och bad­rum­met kvar. Ug­nen och spi­sen i kö­ket ska ren­gö­ras or­dent­ligt. Pas­sa ock­så på att ren­gö­ra ky­len och ef­teråt ren­sa ur där och i skaf­fe­ri­hyl­lor­na.

När du kän­ner dig klar i kö­ket, tvät­ta al­la tex­tili­er som an­vänts och släng al­la gam­la köks­svam­par och disktra­sor. Sam­ma gäl­ler i bad­rum­met.

Se till att du gått över to­a­let­ten or­dent­ligt och ren­gjort kra­nar, hand­fat och ka­kel­fo­gar med bra ren­gö­rings­me­del för att få bort kal­kav­lag­ring­ar som kan ha sam­lats där.

Så där! Om du gjort allt det­ta har du kla­rat av en or­dent­lig vår­städ­ning. Själv­klart kan du gå in mer i de­talj om du skul­le vil­ja men des­sa steg läg­ger en god grund för att hem­met ska va­ra rent och fräscht en tid fram­ö­ver! Ida Blom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.