Pen­sio­nä­rer­na i Väs­by får mer i plån­bo­ken

Viivasbydirekt - - Insändare - FOTO: MOSTPHOTOS

BYGGT SVE­RI­GE. ”I Sve­ri­ge ska vi hed­ra vå­ra äld­re som va­rit med och byggt det Sve­ri­ge vi är så stol­ta över – in­te straff­be­skat­ta dem!”, an­ser in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Här i Upp­lands Väs­by hand­lar det om 5 900 per­so­ner. Att pen­sio­nä­rer in­te ska be­ta­la hög­re skatt än lön­ta­ga­re är en prin­cip­frå­ga för oss. Pen­sion är upp­skju­ten lön och ska be­skat­tas som lön. I Sve­ri­ge ska vi hed­ra vå­ra äld­re som va­rit med och byggt det Sve­ri­ge vi är så stol­ta över – in­te straff­be­skat­ta dem! Sam­ti­digt ser vi att många pen­sio­nä­rer fort­fa­ran­de käm­par med att få eko­no­min att gå ihop. Utö­ver sänkt pen­sio­närs­skatt hö­jer re­ge­ring­en ock­så bo­stads­tilläg­get med upp till 470 kro­nor i må­na­den.

Re­ge­ring­en har ock­så gjort tand­vår­den bil­li­ga­re och in­fört gra­tis pri­mär­vård för al­la över 85 år. Men för en trygg ål­der­dom krävs in­te ba­ra en tryg­gad pri­va­te­ko­no­mi ut­an ock­så en på­lit- lig väl­färd när man be­hö­ver den. I Sve­ri­ge ska äldre­omsor­gen ha till­räck­ligt med kun­nig per­so­nal och sjuk­vår­den ska fin­nas där för dig när du be­hö­ver den. I år ge­nom­förs den störs­ta sjuk­vårds­sats­ning­en i mo­dern tid med 5,5 mil­jar­der kro­nor. Tack va­re att re­ge­ring­en pri­o­ri­te­rat in­ve­ste­ring­ar och jobb fö­re ofi­nan­si­e­ra­de skat­te­ra­bat­ter har re­sur­ser­na till väl­fär­den ökat med 35 mil­jar­der kro­nor. Men mer mås­te till. När vi le­ver läng­re mås­te väl­fär­den fort­sät­ta byg­gas ut, vinstjak­ten i väl­fär­den mås­te stop­pas och kva­li­te­ten mås­te fort­sät­ta stär­kas. I höst står Sve­ri­ge in­för ett väg­val. Mo­de­ra­ter­na vill åter­gå till sto­ra skat­te­sänk­ning­ar med nya jobb­skat­te­av­drag där mest går till den som tjä­nar mest och pen­sio­nä­rer får be­ta­la hög­re skatt än and­ra. Vi har sett re­sul­ta­tet av den po­li­ti­ken. Väl­fär­den fick dju­pa re­vor, kom­mu­nal­skat­ter­na höj­des, ar­bets­lös­he­ten par­ke­ra­de på över åt­ta pro­cent och un­der­skot­tet i stats­fi­nan­ser­na väx­te till över 60 mil­jar­der kro­nor. Den po­li­ti­ken kom­mer vi ald­rig att stäl­la upp på. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom­mer all­tid att slå vakt om en trygg ål­der­dom för al­la med rätt­vis skatt, en trygg pen­sion och en väl­färd att li­ta på.

Aza­deh Roj­han (S),

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.