Där de rik­ti­ga histo­ri­er­na finns

Viivasbydirekt - - Hej Väsby - Kerstin Gustafsson [email protected]­rekt­press.se Re­por­ter

Imitt hus, med 20 lä­gen­he­ter, är det en en­da som pre­nu­me­re­rar på en morgon­tid­ning. Jag. Många me­nar att pap­pers­tid­ning­ar­na kom­mer att för­svin­na.

En av mi­na vän­ner var ny­li­gen i New York. Vi har job­bat ihop i många år och en sak vi har ge­men­samt är att vi all­tid le­tar ef­ter en dags­tid­ning. Allt­så, en pap­pers­tid­ning. Men trots att hon be­fann sig på den del av Man­hat­tan där uni­ver­si­te­tet lig­ger hit­ta­de hon inga tid­ning­ar.

Tid­ningski­os­ker­na ver­kar ha för­svun­nit. Bok­han­deln sål­de ba­ra böc­ker. Till slut frå­ga­de hon por­ti­ern på ho­tel­let var hon kun­de hit­ta en dags­tid­ning. ”Du kan få en av mig”, sa­de han och gav hen­ne en New York Ti­mes.

I tid­ning­en läs­te hon en in­ter­vju med CNN:s stjärn­re­por­ter Christi­a­ne Aman­pour. Det är en lång ar­ti­kel om vad #me­too har be­tytt och vad pro­ble­men med fals­ka ny­he­ter, ”fa­ke news”, in­ne­bär.

I slu­tet av in­ter­vjun får hon frå­gan vad som krävs för att byg­ga upp jour­na­li­sti­kens tro­vär­dig­het igen. Christi­na Aman­pour sva­rar att de eko­no­mis­ka ned­skär­ning­ar­na är ett stort pro­blem, och le­der främst till en säm­re lo­kal jour­na­li­stik. Och hon tror på kraf­ten i lo­ka­la ny­he­ter. ”Det är där som de rik­ti­ga histo­ri­er­na finns.”

En sak vi har ge­men­samt är att vi all­tid le­tar ef­ter en dags­tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.