Pa­ti­en­ter med sam­ma namn för­väx­la­des

Viivasbydirekt - - Nyheter - Char­lot­te Årling

En kvin­na hör­de sitt namn ro­pas upp i vänt­rum­met och gick in till lä­ka­ren för sitt bo­ka­de be­sök. Först ef­teråt upp­da­ga­des det att hon ha­de för­väx­lats med en an­nan pa­ti­ent i vänt­rum­met med sam­ma namn. Det tog fem må­na­der in­nan vård­cen­tra­len ma­ku­le­ra­de det fel­ak­tigt ut­skriv­na re­cep­tet.

Hän­del­sen in­träf­fa­de på en vård­cen­tral i Upplands Väsby. Två kvin­nor med sam­ma för­namn ha­de lä­kar­tid vid sam­ma tid­punkt, men hos oli­ka lä­ka­re.

När en av dem hör­de sitt namn ro­pas upp i vänt­rum­met, gick hon in för att träf­fa lä­ka­ren. Lä­ka­ren kon­trol­le­ra­de in­te kvin­nans iden­ti­tet, ut­an ge­nom­för­de un­der­sök­ning­en, an­teck­na­de i jour­na­len och skrev ut re­cept – till fel kvin­na.

Mis­sta­get upp­da­ga­des in­te för­rän en tim­me se­na­re. Lä­ka­rens åt­gärd be­stod av en jour­nal an­teck­ning och en kor­ri­ge­ring av den fel­ak­ti­ga me­di­cin­lis­tan. Men han gjor­de ing­en rät­tel­se i jour­na­len och kon­tak­ta­de in­te apo­te­ket för att ma­ku­le­ra det fel­ak­ti­ga re­cep­tet. Det­ta trots att kvin­nans när­stå­en­de bad om att det­ta skul­le ge­nom­fö­ras. Det var in­te för­rän de an­hö­ri­ga an­mäl­de hän­del­sen till In­spek­tio­nen för vård och omsorg (IVO) som de fel­ak­ti­ga re­cep­ten kor­ri­ge­ra­des.

IVO an­ser att lä­ka­rens age­ran­de ef­ter iden­ti­tets­för­väx­ling­en in­te var till­räck­ligt ak­tivt, ef­tersom han in­te ma­ku­le­ra­de re­cep­ten el­ler änd­ra­de i jour­na­len för­rän an­mä­lan ha­de in­kom­mit till IVO.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FÖRVÄXLING. Kvin­nor­na ha­de sam­ma för­namn och för­väx­la­des vid läkar­be­sö­ket på vård­cen­tra­len. (Bil­den är en gen­re­bild.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.