Nya la­gen: Total­för­bud för ratt­surf T

MO­BIL. Bö­ter om du ens hål­ler i te­le­fo­nen un­der kör­ning – skarp kri­tik mot la­gen

Viivasbydirekt - - Bil & Motor - Os­kar Ny­ström

Många har svårt att hål­la hän­der­na bor­ta från mo­bi­len sam­ti­digt som de kör bil. Nu tar re­ge­ring­en sträng­a­re tag. Från och med den 1 feb­ru­a­ri är det för­bju­det att ens hål­la mo­bi­len i han­den un­der färd.

rots om­fat­tan­de in­for­ma­tion och kam­pan­jer kring pro­ble­ma­ti­ken med ratt­sur­f­ning är svens­kar­na värst i Eu­ro­pa när det kom­mer till att sms:a och sur­fa un­der bil­färd. I en Si­fo­un­der­sök­ning som gjor­des i hös­tas var många av de till­frå­ga­de oro­a­de över and­ra tra­fi­kan­ters mo­bi­lan­vän­dan­de i bi­len.

Sam­ti­digt med­gav näs­tan fy­ra av fem att de själ­va gör sig skyl­di­ga till ratt­sur­f­ning. Det pro­ble­met hop­pas re­ge­ring­en av­sty­ra med en ny lag som gjort det olag­ligt att hål­la i en te­le­fon el­ler an­nan kom­mu­ni­ka­tions­ut­rust­ning, som till ex­em­pel gps, sam- ti­digt som man kör bil. Det in­ne­bär att du in­te läng­re kan el­ler får ringa, sms:a, sur­fa, knap­pa in väg­be­skriv­ning­ar el­ler by­ta låt ge­nom att an­vän­da mo­bi­len me­dan du kör. Det räc­ker med att du fång­as på bild el­ler vi­deo med mo­bi­len för att du ska åka dit. Du får dä­re­mot för­stås an­vän­da te­le­fo­nen om du stan­nat till på lämp­lig plats. Ti­di­ga­re har be­stäm­mel­ser­na sagt att du ba­ra kan bli dömd om du har an­vänt te­le­fo­nen på ett så­dant sätt att det går att på­vi­sa att mo­bi­lan­vän­dan­det har på­ver­kat kör­ning­en på ett sätt som har va­rit far­ligt.

Den la­gen har dock mötts av kri­tik där man me­nat att be­skriv­ning­en va­rit lud­dig och att det va­rit svårt att kon­kret be­vi­sa att mo­bil­te­le­fo­nen fak­tiskt har haft in­ver­kan på kör­ning­en.

Det har allt­så va­rit ditt an­svar att av­gö­ra när mo­bi­len ut­gör en fa­ra och tvärtom, men det kan för­stås va­ra svårt att ha den självin­sik­ten när man sit­ter i ett sam­tal.

– Nu kom­mer det bli tyd­li­ga­re att man in­te får hål­la på att fipp­la med lu­ren när man är ute och kör med bi­len. En tyd­li­ga­re re­gel gör att fler kom­mer att föl­ja den. Det­ta är yt­ter­li­ga­re en åt­gärd som re­ge­ring­en vid­tar för att i en­lig­het med noll­vi­sio­nen för­bätt­ra tra­fik­sä­ker­he­ten på svens­ka vägar, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth i ett press­med­de­lan­de. And­ra me­nar att la­gen är ett slag i luf­ten. Ef­ter att be­slu­tet togs skrev Allt om Bi­lars Jan-Erik Berg­gren att det fort­fa­ran­de finns mäng­der av dis­tra­he­ran­de ut­rust­ning och pry­lar som alltjämt är lag­li­ga att gre­ja med un­der färd.

– Skärp­ning­en av lag­tex­ten för fy­ra år se­dan fick ing­en på­ver­kan på tra­fik­mil­jön del­vis för att po­li­sen in­te fick någ­ra som helst öka­de re­sur­ser för att se till att skärp­ning­en ef­ter­lev­des ute på vägar­na. Och jag ser ing­en­stans i Nä­rings­de­par- te­men­tets press­med­de­lan­de nå­gon skriv­ning om hur po­li­sen ska få musk­ler för att se till att vi in­te hål­ler i en mo­bil­te­le­fon i fram­ti­den, skri­ver han i Ex­pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.