Pla­ner­na för 300 nya bo­stä­der i Smeds­gär­det

Viivasbydirekt - - Nyheter - Char­lot­te Årling

Upp till 300 bo­stä­der och en för­sko­la för 120 barn – nu pre­sen­te­ras skis­ser­na för de nya kvar­te­ren runt Smeds­gärds­hal­len.

Kom­mu­nen har ar­be­tet med att ta fram en ny de­talj­plan för plat­sen där Smeds­gärds­sko­lan ti­di­ga­re låg. Nu är skis­ser­na kla­ra och pre­sen­te­ras för all­män­he­ten.

Tan­ken är att byg­ga 250 till 300 bo­stä­der, i form av tre till sex vå­ning­ar höga fler­fa­miljs­hus. In­om om­rå­det pla­ne­ras det även för en för­sko­la med plats för 120 barn.

Smeds gärds hal­len, åter­vin­nings­sta­tio­nen och den dag­li­ga verk­sam­he­ten för funk­tions­ned­sat­ta som re­dan i dag­finns i om­rå­det ska fin­nas kvar. För­sko le pa­vil­jong­er­nas om står där är ba­ra till­fäl­li­ga och har ett tem­po­rärt bygg­lov fram till maj 2019.

Ban­gol­fen och fot­bolls­pla­ner­na i Vi­lund­a­par­ken om­fat­tas in­te av plan­om­rå­det. Dä­re­mot tas del av Husarvä­gen samt viss na­tur­mark i an­språk.

De­talj­pla­nen är ute på sam­råd till och med den 12 mars. Det är nu som oli­ka in­tres­sen­ter har möj­lig­het att kom­men­te­ra och på­ver­ka för­sla­get.

FOTO: ARKITEMA ARKITEKTKO­NTOR

ILLUSTRATI­ONSBILD. Vy från Husarvä­gen med kvar­ter 2 i för­grun­den.

PERSPEKTIV­BILD. Vy från ös­ter (E4), med Stock­holmså­sen i för­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.