Bin­go­lot­ter gav pon­ny

Viivasbydirekt - - Nyheter - FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

In­för ju­len sål­de Väs­by rid­klubbs med­lem­mar Bin­go­lot­ter och ka­lend­rar med nå­got all­de­les sär­skilt i sik­te: en ny ridsko­le­häst. Nu har de råd.

– Vi bor­de näs­tan dö­pa den till Bingo­ber­ra el­ler nå­got, sä­ger sty­rel­se­med­lem­men Lou­i­se Berg­vall skämt­samt.

47 686 kro­nor. Så myc­ket fick Väs­by rid­klubb in på säl­ja Bin­go­lot­tos jul­ka­lend­rar och lot­ter in­för ju­len. Peng­ar­na räc­ker till att kö­pa en ny pon­ny el­ler li­ten häst till rid­sko­lan.

– Vi sa­de från bör­jan att peng­ar­na ska gå till att kö­pa en häst, så att folk viss­te vad må­let var. Vi bor­de näs­tan dö­pa den till Bingo­ber­ra el­ler nå­got för att mar­ke­ra hur vi ha­de råd med den, skäm­tar Lou­i­se Berg­vall, sty­rel­se­le­da­mot och lott­sam­ord­na­re. Pon­nyn blir ett väl­kom­met till­skott i den väx­an­de ridskol everk­sam­he­ten. Kom­mu­nen byg­ger ett nytt rid­hus och fler box­plat­ser, så med fler häs­tar kom­mer fler kun­na ri­da. Men des­sa mås­te klub­ben kö­pa in, och de kos­tar upp­åt 70–80 000 kro­nor. TILL­SAM­MANS. För att få ihop peng­ar till en pon­ny el­ler häst krävs det för­e­nings­an­da, me­nar Lou­i­sa Berg­vall (väns­ter), här till­sam­mans med rid­lä­ra­ren El­len Larsson, rid­lä­ra­ren Mo­ni­ca Göt­he och ridsko­le­pon­nyn Litt­le Fri­end, mer känd som Lil­le­man.

– Häs­tar är dy­ra in­ve­ste­ring­ar, sä­ger Lou­i­se Berg­vall.

Sam­ti­digt som 47 000 kro­nor är myc­ket peng­ar och med­lem­mar­na käm­pa­de hårt med för­sälj­ning­en, me­nar Lou­i­se Berg­vall att klub­ben ha­de kun­nat få in myc­ket mer om fler än 80– 90 av to­talt cir­ka 400 med­lem­mar hjälpt till.

– Ha­de vi ställt krav på att var­je med­lem skul­le säl­ja ex­em­pel­vis fem ka­lend­rar och tio up­pe­sit­tar­lot­ter var­de­ra så ha­de vår vinst va­rit över 100 000 kro­nor. Jag vet att rid­klub­ben in­te vill läg­ga ett så­dant krav på med­lem­mar­na, men då är frå­gan: Vad gör vi i stäl­let för att få in peng­ar­na? Lou­i­se Berg­vall jäm­för med Wings hoc­key i Märs­ta, en myc­ket mind­re klubb, som sam­la­de in 425 000 kro­nor.

– Jag tror att vis­sa rid­klub­bar skul­le kun­na ta lär­dom av la­gid­rot­ten. Det hand­lar om att få in för­e­ningstän­ket på ridsko­lor­na och att en­tu­si­as­me­ra med­lem­mar­na. Char­lot­te Årling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.